בני דוד הלכות ברכות פרק ו

בני דוד הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה יז
[יז] נוטל אדם ידיו כו'. עיין מ"ש מרן בב"י הל' נטילת ידים גבי אם צריך כוונה לנ"י או לא שכתב הרשב"א שצריך והק' מרן שם ממ"ש בגמ' יע"ש וכמ"ש מרן בשם הרשב"א לעיל מזה דהתם מיירי לענין נגיעה יתורץ זה ועין בסוגית הגמ':

הלכה יח
[יח] לט אדם את ידיו במפה כו'. בחולין דף ק"ז מהו לאכול במפה כו' עיין במ"ש התוס' שם וז"ל ר"צ אוכל חולין בטהרה וק' דא"כ דלא התירו מפה לאוכלי טהרות מ"ה צריך נטילה וי"ל דרצו להכריח דר"צ כהן הוה כמ"ש ביבמו' ולו' דחולין חמור כתרומה א"א דהרי מחלוקת הוא א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.