בני דוד הלכות בכורות פרק ח

בני דוד הלכות בכורות פרק ח

  

הלכה ז
[ז] מנאן למפרע כו' שהעשירי מאליו נתקדש. עכ"ל. בדף ס' ומשמע בגמרא שם הטעם הואיל ואיתיה במנינא פרסאה ועיין:

הלכה ח
[ח] שהמנין הראוי פוטר. עיין בס' לחם משנה ודוק בלשון רש"י שם גבי מנין הראוי דמשמע דס"ל כרבי' מדכתב ה"ט:

הלכה י
[י] ויצאו ד' ומנאן בפתח זה כו'. עיין מ"ש הל"מ דכתב יותר מכוון פי' רבינו ולא ידעתי כוונתו דדברי רש"י לכאורה מוכרחין דהא ה"נ אם באותם פתחים שיצאו ד' יצאו הראשון מהו' שיצא פטור ממנין הראוי ולכן רש"י נרגש מזה וכתב שלא יצא באותם פתח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.