בני דוד הלכות ביכורים פרק ד

בני דוד הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא וכו'. ואילו בהוידוי מעשר כתב שאינו יכול להתודות לאבותינו ודוק אם אפשר לחלק דשם צ"ל על נתינת הארץ ומ"ש טעם דלאבותינו הוא לחזק הענין:
ועוד קשה דבקידושין דף נ"ו לפי גרסת רש"י ותוס' יותר מקילין בודוי דאפי' אין לו קרקע מתודה ואילו בכורים אינו מביא יע"ש:
מהדורא אחרת
כתב רבינו סוף מעשר שני הגר אינו מתודה שאין יכול לומר אשר נתת לי וגבי בכורים כתב דגר קורא וכו' וצ"ע והנה מצינו דגבי בכורים כתב פסוק כאשר נשבעת לאברהם וגבי מעשר כתיב פסוק אשר נתת לי: והיה א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.