בני דוד הלכות ביאת המקדש פרק ג

בני דוד הלכות ביאת המקדש פרק ג

  


הלכה יט
[יט] טמא שנכנס למקדש דרך גגות וכו'. בנכנס דרך גגין ועליות דאינו חייב אם שהה מהו הדין לכאור' נר' דחייב דלא נאמר דין זה אלא אם נתחייב אביאה לבד אבל אם שהה א"צ ביאה דרך פתח שהרי אם נטמא בעזרה ושהה חייב קרבן: