בני דוד הלכות אישות פרק כד

בני דוד הלכות אישות פרק כד

  

הלכה יז
[יז] מי שראה אשתו שזנתה כו'. כתב מהרא"ם ז"ל בתשו' באשה שראתה בעלה שגפפה גוי ונשקה והוציאה שאין להשיא עצה לבעל שיחזירנה והשוה ראית הבעל כראית עדים וגם תוס' ז"ל כתבו שאם הבעל ראה אשתו שזנתה שאסורה לו ועוד שאפי' אם אמר לו אפי' קרוב דמהימן ליה חייב להוציאה אך ראיתי במהר"ם בתשו' דשייכי דף ש"ט ע"ב דמחלק בין כשיש עדי דבר מכוער דאסרינן אותה על בעלה אבל לא בראית הבעל ובדף שי"ב כתוב שם באורך דמיישב דברי השאלתות דאפי' בעדי דבר מכוער לבד דתצא מבעלה ובראה הוא לא תצא והא דתוס' איתא בכתובות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.