בני דוד הלכות איסורי מזבח פרק ד

בני דוד הלכות איסורי מזבח פרק ד

  


הלכה טו
[טו] אבל אם נתן לה עופות אע"פ שהם מוקדשים אתנן חל עליהם. עכ"ל. עמ"ש בספ"ד מהק"פ ע"ד רבינו אלו: