בני דוד הלכות איסורי ביאה פרק יב

בני דוד הלכות איסורי ביאה פרק יב

  


הלכה יג
[יג] הרי אונקלוס המתרגם וכו'. הרא"ם בפ' כי תצא בפסו' לא תהיה קדשה כתב דלדעת אונקלוס כיון שטבלה וקבלה מצות מבנות ישראל קרינן ביה ואינה אסורה לבן חורין אלא מד"ס יע"ש וקשה דבשלמא לרבינו א"ש דמבנות ישראל לא יהיה קדשה אבל לדעת אונקלוס האיסור הוא שבת ישראל לא תנש' לעבד והאזהרה היא לבת ישראל א"כ מהו זה שכתב הרב לדעת אונקלוס כיון שטבלו מבנות ישראל קרינן ביה לכאורה אינו מובן גם מ"ש דאינה אסורה אלא מד"ס לדעת אונקלוס צ"ע. (א"ה עיין בתשו' פמ"א ח"א):