בני דוד הלכות אבל פרק י

בני דוד הלכות אבל פרק י

  

הלכה א
[א] השבת כו' אלא בדברים שבצנעא כו'. בבעל ברית אבל הסכים בס' נאמן שמואל סי' ט"ל לדברי רש"ל שלא יקרא בתורה בשבת אך בחתן תורה הוא מסתפק ודוק מ"ש דחתן ביום חתונתו שיעלה אם הוא חתן שנשא אשה או קאי אמ"ש לעיל מזה בחתן תורה ועיין בלקט הקמח מ"ש בשם ס' דבר שמואל ובכנה"ג ה' אבל בסי' ושמעתי שבזמן מהר"א רוזאניש בחתן תורה שאירע לו אבל שצוה שילך לב"ה אחר להתפלל וכן עשינו מעשה בהסכמת הרב כמוהר"י רוזאניש וקצת רבני זמנינו בחתן תורה א' עיין מהרי"ק שורש י"ג:
כתב בס' הנז' סי' בלבישת החלוק שצרי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.