בני דוד הלכות אבל פרק ט

בני דוד הלכות אבל פרק ט

  

הלכה יא
[יא] וכן אדם כשר שמת הכל חייבים לקרוע עליו כו'. כתב הר"ן פ' ר"א דאורג דבאדם כשר איכא למימ' דמחייב לקרוע ואיכא למימר דלא מחייב לקרוע אלא לבכות ולהתאבל כו' וקשה דבגמ' מוכח דחיובי מחייב לקרוע דאל"כ היאך יהא מתקן לענין שבת ועוד דבמועד קטן גבי אין קורעין במועד כו' מוכח נמי בגמרא דמחייב והא ודאי אפילו שלא בשעת יציאת נשמה דההיא אפילו באדם כשר מחייב לקרוע וגם הר"ן עצמו כתב שם דלבכות ולהתאבל היינו קריעה:
ולכאורה נראה לע"ד לתרץ דס"ל להר"ן לפי הסברה הב' דלא מחייב לקרוע דכי פריך בגמר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.