בני בנימין הלכות דעות פרק א

בני בנימין הלכות דעות פרק א

  


הלכה ו
[ו] כך למדו פי' מצוה זו. עי' כ"מ אך לשון רבינו נראה מקורו טהור מספרי פ' עקב בפ' ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו:

הלכה ז
[ז] וכיצד ירגיל האדם עצמו. עי' בדברי רבינו בפירושו לאבות פ"ג על משנת והכל לפי רוב המעשה: