בני בנימין הלכות ברכות פרק ו

בני בנימין הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ב
[ב] שזו מצות חכמים. עי' מה"פ פ"ב דחגיגה ה"ה. ומש"כ רבינו דאין מברכין על מים אחרונים. נלה"ר לזה מחולין פ"ז א'. דכוס של בהמ"ז שוה ארבעים זהובים משום ד' ברכות והרי ה"ל עוד ברכה אחרת משום מים אחרונים דודאי המברך היה זוכה בזה א"ו כד' התוס' ורבינו דא"מ ע"ז כלל כאאמו"ר הגז"ל בחידושיו:

הלכה יח
[יח] לט אדם את ידיו. האחרונים לא זכרו בסי' קס"ג. ד' הכ"מ בהי"ט דזהו רק כשא"א לו בשום אופן למצוא מים וע"ש במג"א. ודע בטושו"ע היא ט"ס וצ"ל "ילוט" ידיו במקום "יטול" וכלשון רבינו מרא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.