בני בנימין הלכות ברכות פרק ה

בני בנימין הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה א
[א] לפי שאין קבוע לה זמן או אין חייבין מה"ת. לא פירש רבינו הצד השני מהספק וע"ש ברש"י ותוס'. ולו"מ ה"א שהיה מפרש רבינו. די"ל דהוי מ"ע שהז"ג. וכמש"ש בתחילה סד"א הואיל וכ' לחם. בבוקר כמ"ע שהז"ג דמי קמ"ל ורבינא דמספק"ל היא משום סברא זו. ולס"ל כסתמא דגמ' אלא דד' הגמ' גופה צ"ב. שם דאדרבה אם מש"כ לחם בבוקר הוא שהז"ג ממילא ל"ש בנשים וא"כ מותרות לאכול כל היום. וא"כ גם בהמ"ז ל"ה ז"ג כלל ואכ"מ:

הלכה ו
[ו] הכל חייבין כו' אפילו כהנים שאכלו ק"ק בעזרה. אולי הטעם דס"ד דלא יצטרפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.