בני בנימין הלכות ברכות פרק ב

בני בנימין הלכות ברכות פרק ב

  


הלכה יד
[יד] וכן אם נעלם ממנו אם בירך כו'. ירושלמי ריש ברכות בשם ר' ירמיה בשם ר"ז: