בני אהובה הלכות גירושין פרק ט

בני אהובה הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה כט
[כט] ולמה אמרו חכמים עדי הגט אין חותמין אלא זה בפני זה גזירה שמא יאמר לרבים כולכם חתומו וכו'. כתב הבית שמואל בסימן ק"ל ס"ק כ"ג דלקולא לא אמרינן כגון שנמצא עד אחד מקוים דיהיה כאלו נתקיים השנים הואיל ואינם חותמין זה בלא זה דלקולא לא אמרינן עכ"ל ובאמת מצינו בגמרא דגיטין דף י' ע"ב דסמך על זה אף לקולא בחתם עליו עד כותי ואמרינן מדחתים עליה ישראל בסוף ש"מ דחבר הוא דאין עדי הגט חותמין אלא זה בפני זה ומכשרינן הגט כמבואר ברמב"ם פרק ו' מהלכות עבדים אלא דנראה לי מטעם אחר דלא מהני קיום דעד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.