בני אהובה הלכות אישות פרק כד

בני אהובה הלכות אישות פרק כד

  

הלכה ב
[ב] אבל הנושא אשה ולא הכיר בה ונמצאת איילונית או מחייבי לאוין וכן הנושא אשה שנייה בין הכיר בה בין לא הכיר בה אין לה עיקר כתובה אבל תוספות יש לה. עיין בבית שמואל סימן קט"ז וסי' קי"ז ס"ק א' במה שהאריך בשם הר"ן והרב המגיד הטעם דהנושא אשה ונמצאו בה מומין דאין לה תוספות הוא דהוי לה להודיע לו כיון שהיא מכרת במומין שלה אבל באיילונית כיון שמקצת סימנים אינם נודעים לה כגון שמתקשה בעת תשמיש וכדומה אע"פ שגם הוא לא ידע מ"מ הוי ליה למבדק במקצת סימנים והיא כיון שלא הוחזקה לאיילונית בכל הסימני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.