בני אהובה הלכות אישות פרק כג

בני אהובה הלכות אישות פרק כג

  

הלכה א
[א] האשה שהתנית על בעלה לבטל זכותו וכו' אם כתב לה ועודה ארוסה וכו'. עיין במ"מ והנה התוס' ריש פרק הכותב בד"ה כדרב כהנא וכו' נתקשו דלמה ליה לגמרא לומר דלכך מועיל בכתב לה בעודה ארוסה משום דכל האומר אי אפשי וכו' תיפוק ליה דהוי כמתנה על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה דקי"ל בדבר שבממון תנאו קיים ותירצו התוס' דאצטרך דרב כהנא דהכא מיירי דלא אמר בלשון תנאי אלא בלשון סילוק וגם דאשה הוי לאתנוי וכאן במתניתין דהכותב הבעל מתנה עיי"ש. והנה רבינו הרמב"ם פתיחת לשונו האשה שהתנית על בעלה הרי דס"ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.