בנאה

בנאה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 466 מקורות עבור בנאה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת מעילה פרק ה

 ובא חברו ושתה ובא חברו ושתה תלש מן החטאת ובא חברו ותלש ובא חברו ותלש כולן מעלו רבי אומר כל שאין לו פדיון יש בו מועל אחר מועל:משנה ד[*] נטל אבן או קורה של הקדש הרי זה לא מעל נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל בנאה בתוך ביתו הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה בשוה פרוטה נטל פרוטה של הקדש הרי זה לא מעל נתנה לחבירו הוא מעל וחבירו לא מעל נתנה לבלן אף על פי שלא רחץ מעל שהוא אומר לו הרי מרחץ פתוחה הכנס ורחוץ:משנה ה[*] אכילתו ואכילת חברו הנייתו והניית חברו אכילתו והניית

2

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה ג

 וישם את הים לחרבה: ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ר' שמעון בן יוחאי אומר כבר חמה ולבנה מעידין בהם שקרעתי להם את הים שנ' כי כה אמר ה' נותן שמש לאור יומם חוקות ירח וכוכבים לאור לילה רוגע הים ויהמו גליו ה' צבאות שמו (ירמיה לא לד). ר' בנאה אומר בזכות מצוה שעשה אביהם אברהם אני אקרע להם את הים שנ' ויבקע עצי עולה (בראשית כב ג) וכתיב ויבקעו המים. שמעון התימני אומר בזכות המילה אני אקרע להם את הים שנ' אם לא בריתי יומם חוקות שמים וארץ לא שמתי (ירמיה לג כה) אמרת צא וראה אי זו היא

3

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נב

 אבימלך צאן ובקר וגו' וכת' ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף וגו' אמר ר' יהודה בר' אילעי אזלת למצרים וסחרת בה אתית להכא וסחרת בה ואין ממון את בעי הילך ממון וכסי מינה עינה הנה הוא לך כסות עינים, אמר ר' יוחנן עשה לך כסות שיהו הכל מביטין בה ולא בנאה כסות עינים כסות שהיא עושה עינים, ר' ברכיה אמר עשאה מטרונה כסות עינים כסות שמכוסה מן העין, ר' שמעון בן לקיש אמר ביקש להקנותה בפני בעלה לומר כל השנים הללו היה עימה ולא עשה לה דבר וזה לילה אחד עשה לה כל הדבר הזה, אמר להם אתם הכסיתם מני

4

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אחרי מות פרשה כא

 והיו הדברים האלה רגלים ממהרות לרוץ לרעה הוי רץ אחר מילה שהיא בין ברכים יפיח כזבים עד חמס (ישעיה מג) ואתם עדי נאום ה' ומשלח מדנים בין אחים (תהלים לד) בקש שלום ורדפהו, ר' יוחנן פתר קריא בקברניטין דא"ר יוחנן לעולם יעשה אדם עצמו קברניט האיך יכול לעשות מצוה רבי בנאה פתר קרייא במשניות דאמר רבי בנאה לעולם ישקיע אדם עצמו במשניות שאם ירתק יפתחו לו אם לתלמוד לתלמוד אם להגדה להגדה ר' אלעזר בשם ר' יהושע בן לוי אמר עמוד ברזל משנה.ו ר' יודן פתר קריא בכהן גדול בכניסתו לבית קדשי הקדשים חבילות חבילות של מצות יש בידו

5

רות רבה (לרנר) פרשה א

 תעשו עול במשפט?] במדה (שם /ויקרא יט: לה/), מלמד שהמודד נקרא דיין שאם שקר במדות קרוי: שנוא, עול, ומשוקץ, [וחרם, ותועבה. וגורם לחמשה דברים שיבואו לארץ: לטמא את הארץ, לחלל את השם, ולסלק את השכינה, ולהפיל את ישראל בחרב ולהגלותם מארצם].אוי לו לדור שמדותיו של שקר [א"ר בנאה בשם ר' הונא], אם ראית דור שמדותיו של שקר, סוף שהמלכות באה ומתגרה בו. מה טעם, מאזני מרמה תועבת י"י (משלי יא: א) מה כתי' בתריה? בא זדון ויבא קלון (שם /משלי י"א א'/). ר' ברכייא בשם ר' אבא [בר כהנא], האזכה במאזני רשע (מיכה ו: א) איפשר דור שמדותיו של

6

קהלת רבה (וילנא) פרשה א

 תהא סבור דבגין מגיסך אתית אלא בגין דלא צווחת לי עם חבירי, לא כן אמר שלמה מה יתרון לאדם וגו', מאחר שדור הולך ודור בא מן דפייסן דין לדין עבדין שלמא, אמר אבא בר קפרא לרבי, ומה בעוה"ז שאינו שלך השפיע לך הקב"ה שלוה, עולם הבא שכולו שלך עאכ"ו, א"ר בנאה אמר הקב"ה לישראל בני דעו מה ביני לביניכם מה כתיב (שמות ט"ז) עמר לגולגולת מספר נפשותיכם וגו' מן דיהבון אתון כלכון עומר ולא עומר של חטין אלא של שעורים, אעפ"כ תהיו זהירין להביא אותו בעונתו לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם (ויקרא כ"ג) והבאתם את עמר וגו'.א [

7

קהלת רבה (וילנא) פרשה ז

 ופרע לו הקב"ה בכבודו שנאמר (דברים ל"ד) ויקבור אותו בגיא.ג כתיב (בראשית ג') ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם מצינו שהקב"ה גומל חסדים, מקשט כלות, מברך חתנים, מבקר חולים, וקובר מתים, מנחם אבלים, מקשט כלות דכתיב (שם /בראשית/ ב') ויבן ה' אלהים, ר' יוחנן אמר בנאה וקשטה והראה לו, א"ר אבהו שמא תאמר מתוך חרוב אחד או מתוך שקמה אחת הראה לו, אלא מאחר שקשטה בכ"ד מיני תכשיטין, אח"כ הראה לו שנאמר (שם /בראשית ב'/) ויביאה אל האדם, מברך חתנים שנאמר (שם /בראשית ב'/) ויברך אותם אלהים, מבקר חולים שנאמר (שם /בראשית/ י"ח) וירא אליו ה' באלני

8

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ז

 הקטן מהו יש צדיק אובד בצדקו, אמר להם עתיד הקב"ה להביא על צדיק והילדים ישמיע, אמר עד שהוא בצדקו אסלקנו מן העולם.סימן טז[טז] אל תהי צדיק הרבה. הכתוב מדבר בשאול, שנאמר ויבא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל (ש"א =שמואל א'= ט"ו ה') אמר ר' בנאה התחיל מריב דברים כנגד עגלה ערופה, אמר לפניו רבונו של עולם זה הורג וזו נערפת ומכפרת, ורבנין אמרין מריב דברים כנגד הקב"ה רבונו של עולם כך אמר לי שמואל לך והכית את עמלק והחרמתם וגו' (שם שם /שמואל א' ט"ו/ ג'), אדם חטא בהמה מה חטאה, יצאה בת קול ואמרה אל תהי

9

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה א

 בקורסור לרוץ לפני מרכבתו של אבי, ואילו היה אבי קיים, לא היה נותן אותך לי, ואתה מבקש להכניסני ערומה, ובשביל כבודך אני אעשה, שלא תיעשה שקרן בפני הגדולים, שאם אני נכנסת ואיני נאה, הן אומרים זו ראויה למלך, כמה שקרן הוא המלך, ואם נמצאתי נאה, הן יאמרו הטיפש הזה משתמש בנאה הזו, והן הורגין אותך, כדי ליטול אותי.[א, יב] ותמאן המלכה ושתי. למה עשה לה הקב"ה כך, בשביל שלא הניחה לאחשורוש ליתן רשות לבנות בית המקדש, אמרה לו מה שהחריבו אבותי אתה מבקש לבנות, ולא הניחה לו. ד"א למה עשה לה הקב"ה כך, היא בת בלטשאצר, והיאך נטלה אחשורוש

10

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא יח - פ' העומר

 סנטירך אנא ולית את יהיב לי סנטרותי, א"ר ברכיה מגירסך אנא ולית את מטעם לי מן תבשילך דנידע (לך) מה אינון צריכין, הוא שדוד אמר גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננת (תהלים ס"ח י') אם גשם היא צריכה נדבות, אם טל היא צריכה תניף אלהים נחלתך ונלאה, א"ר בנאה אמר הקב"ה לישראל בניי כשהייתי נותן לכם את העומר הייתי נותן לכל אחד ואחד מכם עומר לגלגולת מספר נפשותיכם לאשר באהלו תקחו (שמות ט"ז ט"ז) ועכשיו שאתם נותנים לי את העומר אין אתם נותנים לי אלא עומר אחד משל כולכם, ולא עוד אלא שאינו של חיטין אלא של שעורין,

1234567891011121314151617181920