בן שלמה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

בן שלמה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה יא
[יא] השולח וכו' חשב לשלוח יד בפקדון. משנה בפ' המפקיד דף מ"ג ע"ב ופסק כבית הלל כמ"ש מרן שם וכתב רש"י שם וז"ל החושב אמר בפני עדים אטול פקדונו של פלוני לעצמי ע"כ. והחכם השלם מהר"ד פרדו ז"ל בס' שושנים לדוד שם כתב ע"ד רש"י הללו וז"ל מכאן קשיא על רש"י מיניה וביה דבפ"ב דקידושין דף מ"ב פי' לחייב על המחשבה או על הדיבור שאם אמר או חשב לשלוח יד וכו' והא הוא ז"ל עצמו פי' הכא אמר בפני עדים וכו' עי"ש שהניחו בתימה. ולענ"ד נראה דאין כונת רש"י לומר דמחשבה היינו דיבור דעל הדיבור דוקא הוא דחייב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.