בן ידיד הלכות עבודה זרה פרק ט

בן ידיד הלכות עבודה זרה פרק ט

  

הלכה א
[א] שלשה ימים לפני חגם וכו' אסור ליקח וכו'. קשה שלא הזכיר להשאילן ולשאול מהן כמ"ש במתני' ומן התימה על מרן שלא נרגש מזה והסמ"ג נמי בלאוין מ"ה לא הזכירו והוא פלאי ואפשר דמתניתין לא זו אף זו קתני ורבינו והסמ"ג לא הוצרכו להאריך ונקטו הדברים שיש בהם חדוש ונקטו ליקח ולמכור להורות דבין מקח ובין ממכר אסור לאפוקי דעת רש"י וכמבואר בהר"ן ז"ל ללוות מהם להורות דאף דצער הוא לו מימר אמר תו לא הדרי זוזי ולא אזיל ומודה דאפ"ה אסור דאזיל ומודה וכל שכן לשאול מהן דחשיבא להו מילתא וכמ"ש במס' ע"ז דף ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.