בן ידיד הלכות זכיה ומתנה פרק ג

בן ידיד הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה א
[א] הנותן מתנה לחברו אין המקבל זוכה וכו' אבל בדברים לא זכה המקבל וכו'. ביום ז' לחודש שבט שנת התק"ה.
שאלה שמעון ולוי ויהודה שלשתן היו שותפין בחנות אחת כאן ויוסף היה במצרים וילך יהודה למצרים להרויח באשר ימצא ויפול הריוח לאמצע השותפין כפי תנאי השותפות אשר ביניהם דאפי' מציאה בשוק יפול לאמצע ויהי כבא יהודה מצרימה ויבא אל האיש ביתה יוסף והיה עושה סחורה במעותיו של יוסף וכל מוצאיו ומובאיו היו על ידו כי מצא חן בעיניו ויפקידהו על כל אשר לו וישרת אותו על סמך שיקח שכר טורחו ויפול לאמצ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.