בן ידיד הלכות ברכות פרק ז

בן ידיד הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה א
[א] מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולן דרך ארץ וכו'. הרב מעיל שמואל ז"ל על דברי רבינו לקמן בהל' ה' קשיא ליה דרבינו בהאי פרקא דדרך ארץ בסעודה למה השמיט מה שאמרו השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן ב' דרך ארץ ג' מגסי הרוח ועיין עוד שם בדבריו ואפשר דכל אלו המנהגים שהביא כאן רבינו הם דברים של ד"א שהם כבוד וד"א למסובין ויושבים אצלו אבל הא דשתיית הכוס וכיוצא אינו נוגע לאחרים אלא לעצמו לבד ולא חשיב ד"א כזה שאינו נוגע ליושבים עמו ורבינו הכא ובפ"ה מהל' דעות לא כתב ענייני ד"א של כל אדם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.