בן ידיד הלכות ברכות פרק ו

בן ידיד הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה א
[א] כל האוכל הפת שמברכין עליו המוציא צריך נטילת ידים. כתב מרן דסובר רבינו דכיון דהזכירו נהמא בחגיגה דף י"ח ע"ב כאן באכילה דנהמא דוקא לפת שמברכין עליו המוציא הוא דבעינן נט"י אלו דבריו והקשה הרב המרכבת דאדתידוק מרישא תידוק מסיפא מדקאמר כאן באכילה דפירי דמשמע הא פת הבאה בכסנין צריך נט"י עי"ש ונ"ל דכיון דפת הבאה בכסנין פת סתמא לא איקרי אם איתא דגם פת הבאה בכסנין צריך נט"י היה צ"ל כאן באכילת פת דגן כדי לכלול גם פת הבאה בכסנין כאן באכילת פירי מדקאמר באכילה דנהמא משמע דוקא לחם סתם הא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.