בן ידיד הלכות ברכות פרק ב

בן ידיד הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה א
[א] סדר ברכת המזון כך היא ראשונה ברכת הזן שניה ברכת הארץ וכו'. כתב מו"ר בס' ידי אליהו דף ד' ע"א דמפשט דברי רבינו נראה שקודם המתקנים לא היו אומרים אלו הברכות כלל ובאו הם ותקנו הברכות אלו דבריו עי"ש. ואחרי המחילה אין נראה כן ואף דמרן בכ"מ כתב כן גבי פועלים אין נראה כן דא"כ הפועלים אמאי מברכין ב' ברכות מאי שנא דברכת המוציא שהיא קטנת כמות ואיכות לא חייבו לברך משום שהיא דרבנן וברכת הארץ ובונה ירושלים תקנו שיברכו בכולל לא יברכו כלל אלא הזן שהיא ברכה על המזון שאכל בחיוב תורה אין עוד. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.