בן אריה הלכות זכיה ומתנה פרק ו

בן אריה הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  


הלכה ד
[ד] אע"פ שקנו מידו כו'. נ"ב כ"כ הרי"ף בתשובה סי' י"ב ע"ש [וע"ע ביאור הגר"א ז"ל אה"ע סי' ק"ז ס"ק ב']: