בן אריה הלכות גניבה פרק ט

בן אריה הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה ז
[ז] הבא במחתרת בין ביום כו'. נ"ב כן הוא במכילתא ויליף לה מנערה המאורשה ע"ש [וע"ע תוספתא סנהדרין פ' י"א ה' ה']:
שם מגדול עוז: עוד מצאתי לו ראי' בירושלמי פ' בן סורר ומורה כו'. נ"ב (הלכה ח') ע"ש לפנינו נוסחא אחרת והאי בין ביום בין בלילה קאי אדלעיל שם [ולשון הירושלמי שם כל זמן שאתה יודע שאתה שלום ממנו בין ביום ובין בלילה ההורגו נהרג. פעמים כו' וא"כ יש לומר דרק על שלום עמו הוא בין ביום ובין בלילה שלא להרוג אפי' בלילה. אבל אם אין שלום להרוג אפי' ביום אינו מפורש שם] ועיקר דברי הר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.