בן אריה הלכות גירושין פרק יא

בן אריה הלכות גירושין פרק יא

  


הלכה כד
[כד] לחם משנה: נראה דה"ה ז"ל סובר. נ"ב צ"ל נראה דהרר"א סובר [וכוונתו על הראב"ד]:

הלכה כה
[כה] כסף משנה: עיקר טעמא דמניקת לא הוי. נ"ב צ"ל דמעוברת: