בן אריה הלכות ברכות פרק ז

בן אריה הלכות ברכות פרק ז

  


הלכה יב
[יב] כ"מ בסוף הדיבור. ומ"ש בשעת כניסה כו'. נ"ב ע' פ"ו דמס' דרך ארץ [זוטא דאיתא שם לכניסה הגדול קודם וליציאה הקטן קודם]: