בן אריה הלכות ביכורים פרק ג

בן אריה הלכות ביכורים פרק ג

  


הלכה יב
[יב] בהג"ה הכתובה בפנים: כתוב בירושלמי כו' כשיר עגבים. נ"ב ע' ילקוט ובמ"ש [בילקוט פ' תבא ע"פ ושמחת בכל הטוב העתיק לשון הירושלמי. ביכורים פ"ה נאמר כאן טוב ונאמר להלן (יחזקאל ל"ג) יפה קול ומטיב נגן כו' וע"ע ערכין י"א ע"א הובא ג"כ בילקוט שם]: