בן אריה הלכות איסורי מזבח פרק ו

בן אריה הלכות איסורי מזבח פרק ו

  


הלכה ד
[ד] אינן בכלל העמדה לפיכך כו'. נ"ב דכתיב והעמיד את הבהמה ע' תורת כהנים. וע"ע לעיל הלכות ערכין פ"ה ה"ט [לשון התורת כהנים פ' בחוקותי פרשה ד' והעמיד את הבהמה לפני הכהן בהמה נפדית ואין העופות והעצים והלבונה וכלי שרת נפדים וע' לשון גמרא מנחות ק"א ע"א]: