בן אריה הלכות איסורי ביאה פרק יח

בן אריה הלכות איסורי ביאה פרק יח

  


הלכה ב
[ב] במשנה למלך, סוף ההלכה, סוף ד"ה ודע דהרא"ם כו': והוא חידוש גדול בעיני. נ"ב ובירושלמי שם פרק שביעי דיבמות ה"ד איתא שהיא דלא כר' אליעזר ע"ש בקרבן עדה: