בן אריה הלכות איסורי ביאה פרק יב

בן אריה הלכות איסורי ביאה פרק יב

  


הלכה יא
[יא] שהעבדים חייבים בהם יצאו מכלל כו'. נ"ב ע' סנהדרין נ"ח ב':