בן אריה הלכות איסורי ביאה פרק ד

בן אריה הלכות איסורי ביאה פרק ד

  


הלכה ה
[ה] משנה למלך: ואף שאין לה דמים טמאים יש לה דמים טהורים. נ"ב ע' בכורות מ"ו ב' [דשם איתא דת"ר גיורת שיצאה פדחת ולדה בהיותה נכרית ואח"כ נתגיירה אין נותנין לה ימי טומאה וימי טהרה ואינה מביאה קרבן לידה עכ"ל וע' תו' נדה דף ל"ו ד"ה והלכתא]:

הלכה י
[י] כיצד תבעה כו'. נ"ב ע' שאילתות פרשה אחרי מות סי' צ"ו:

הלכה יט
[יט] כ"מ: דאמרינן בפרק דאילו הוה כו'. נ"ב בפרק במה טומנין נ"א א':