בן אריה הלכות אבל פרק יא

בן אריה הלכות אבל פרק יא

  


הלכה ג
[ג] כ"מ: ומ"ש אבל נוהגים כו'. כ"כ המרדכי בשם ר' גמליאל. נ"ב צ"ל בשם ר' גרשום: