בן אריה הלכות אבל פרק ב

בן אריה הלכות אבל פרק ב

  


הלכה ד
[ד] השגת הראב"ד: כל קרובים כו'. נ"ב ע' הרדב"ז חלק ה' שאלה ש"א ר"ע:

הלכה ז
[ז] משנה למלך: נסתפקתי כו' מי אתי קידושין דרבנן ודחו עשה דלא יטמא. נ"ב צ"ל ודחו עשה דלה יטמא: