במדבר

במדבר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21100 מקורות עבור במדבר. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מג

 ואתה אל תירא עבדי יעקב (ישעי' מ"ד ב'). ישראל נקראו עבדים שנאמר כי לי בני ישראל עבדים (ויקרא כ"ה נ"ה). משיח נקרא עבד שנאמר הן עבדי אתמך בו (ישעי' מ"ב א'). מלאכים נקראו עבדים שנאמר הן בעבדיו לא יאמין (איוב ד' י"ח). משה נקרא עבד שנאמר לא כן עבדי משה (במדבר י"ב ז'). יהושע נקרא עבד [דכתיב וימת יהושע בן נון עבד ה' (יהושע כ"ד כ"ט). כלב נקרא עבד מנין] שנאמר ועבדי כלב עקב היתה (במדבר י"ד כ"ד). דוד נקרא עבד שנאמר (ועבדי דוד) [ודוד עבדי] נשיא להם לעולם (יחזקאל ל"ז כ"ה). ישעיהו נקרא עבד שנאמר ויאמר ה' כאשר הלך

192

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מד

 בתורה כי שבעתים יוקם קין (ומה) [ולמך] שבעים ושבעה (בראשית ד' כ"ד). הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו השיבונו אליך (בארץ) [מארץ] כנען קל וחומר ואיך נגנוב מבית אדוניך (שם מ"ד ח'). הן בני ישראל לא שמעו אלי קל וחומר ואיך ישמעני פרעה (שמות ו' י"ב). ואביה ירוק ירק בפניה (במדבר י"ב י"ד) ק"ו [אני] שיצרתיה (לבית) [ולבית] אביה. הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם ה' קל וחומר אחרי מותי (דברים ל"א כ"ז): רבי יהודה בן חנינא אומר (פחזת) פחז (בראשית מ"ט ד') פ"א פחדת. חי"ת חטאת. זי"ן זנית: כנף רננים נעלסה (איוב ל"ט י"ג). לכה נרוה דודים

193

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מה

 עפר ואפר (שם י"ח כ"ז). [וחילופיהן בתלמידיו] של בלעם עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. עין רעה מנין עד שלא יצאו ישראל ממצרים היו כל אומות העולם באים ונמלכים בו כיון שיצאו ממצרים היתה שפחה שבישראל חכמה יותר ממנו התחיל מיצר עין רעה (שבישראל) [בישראל] שנאמר הנה העם היוצא ממצרים (במדבר כ"ב י"א). וכה"א והוא יושב ממולי (שם שם ה'). רוח גבוהה כי מאן ה' לתתי להלוך עמכם (שם שם י"ג) וכי עמכם אני אלך והלא עם הגדולים מהם אני הולך ובסוף הענין מהו אומר ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה (שם שם ט"ו). נפש רחבה מנין שנאמר

194

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מח

 שמעון אומר ג' כתרים הם. כתר תורה כתר כהונה [וכתר מלכות] וכתר שם טוב עולה על גביהן. כתר תורה זה כתרו של משה שנאמר זכרו תורת משה עבדי אשר וגו' (מלאכי ג' כ"ב). כתר כהונה זה כתרו של אהרן שאי אפשר ליגע בו שנאמר ברית מלח עולם היא לפני ה' (במדבר י"ח י"ט). כתר מלכות זה כתרו של דוד שנאמר הלא לכם לדעת כי ה' אלהי ישראל נתן (המלוכה) [ממלכה] לדוד (דה"י י"ג ה'). כתר שם טוב עולה על גביהן. כל מי שזכה לתורה יבא ויטלנה. אהרן לא זכה לכהונה אלא בזכות התורה שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה

195

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ד

 של ר' חנינא בן דוסא שמע בנו קולה ואמ' לאביו אבא דומה קולה לקול בהמתנו. א"ל עמוד ופתח לה את הדלת והכניסוה והניחו לה שעורים ותבן ומים והיתה אוכלת ושותה לפיכך אמרו חכמי' כשם שהצדיקי' הראשוני' חסידי' כך היו בהמתן חסידה כמותן: עשרה נסיונות נסו אבותינו את המקום במדבר ולא נענשו אלא על לשה"ר. אלו הן שנים בים. שנים במים. שנים במן שנים בסליו ואחד במעשה העגל ואחד במדבר פארן. שנים בים אחת בירידה. ואחת בעליה. בירידה מנין שנ' המבלי אין קברים במצרים וגו'. בעליה מנין שנ' וימרו על ים בים סוף. שנים במים אחת במרה ואחת ברפידים. במרה מנין

196

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ה

 שלא למדו לקיים שנ' להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא: ה' תלמידים היו לריב"ז וקרא להן שמות אליעזר בן הורקנוס [קרא לו בור ת"ח שאינו מאבד טפה קנקן זפותה שהיא משמרת יינה] יהושע בן חנניה קרא לו החוט המשולש. יוסי הכהן קרא לו חסיד שבדור. שמעון בן נתנאל קרא לו ערוגה במדבר שמחזקת מימיה. אלעזר בן ערך קרא לו נחל שוטף. אשרי תלמיד שרבו מעיד עליו כשמת בנו של ריב"ז נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנס ר' אליעזר וישב לפניו. א"ל רבי רצונך אומ' לפניך דבר אחד. א"ל אמור. א"ל אדם הראשון היה לו בן ומת וקבל עליו תנחומין שנ' וידע אדם עד

197

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ה

 לעיר יקרא ותושיה יראה שמך, ודילמא קלא בעלמא, נאמר כאן יקרא, ונאמר להלן ויקרא י"י למשה, מה להלן מסיני, אף כאן בסיני, או נאמר כאן יקרא, ונאמר באהל מועד ויקרא, אלא נאמר כאן קול, ונאמר להלן והאלהים יעננו בקול, אימא וישמע את הקול, ועוד לעיר קאמרת, אלא מהכא קול קורא במדבר פנו דרך י"י, הרי קול וקריאה ומדבר, וכתיב ויחנו במדבר, ודילמא לפרקא, מאי קורא, תדיר, דכתיב קורא אני עליהם יעמדו יחדו.תנו רבנן חמשה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בעצמו, אלו הם, פרנס, רעב, ושובע, וחרב, ופליטי חרב; פרנס, דכתיב ראה קראתי בשם בצלאל, רעב, דכתיב כי קרא י"י

198

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ח

 על חטאת ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. הלכה ידולא עוד אלא שישב עליו ודרש מגלגלין זכות על יד זכאי; ראוין היו ישראל ליגאל ממצרים, אילולי עמדו משה ואהרן, שנאמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול; ראוין היו ישראל לקבל את התורה, אילולי עמדו משה ואהרן במדבר, שנאמר יצפן לישרים תושיה; ראויה היתה פרשת שופטים ליאמר, אילולי עמד יתרו; ראויה היתה פרשת פסח שני ליאמר, אילולי עמדו טמאים; ראויה היתה פרשת נחלות ליאמר, אילולי עמדו בנות צלפחד; ראוי היה בית המקדש ליבנות, אילולי עמדו דוד ושלמה, שנאמר מקדש ה' כוננו ידיך; ראוין היו ישראל ליגאל בימי המן, אילולי עמדו

199

מסכתות קטנות מסכת שמחות דרבי חייה פרק א

 ישברו את לבו. כיוצא בו אמרו משתקין את מטתו מפני החולה. הלכה דמניין שהחולים חייבין להתוודות, תלמוד לומר אוילים מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו, כל אוכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות, ויזעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יושיעם. מניין שהולכי מדבריות חייבין להתוודות, תלמוד לומר תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו, רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף, ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יצילם. מניין שאסורין חייבין להתוודות, תלמוד לומר יושבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל, כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו, ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עוזר, ויזעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יושיעם. ומניין

200

מסכתות קטנות מסכת שמחות דרבי חייה פרק ב

 לו מה יאכל בשבת. דבר אחר, העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים, אם אדם מתקין לו ביבשה, יש לו מה יאכל בים, ואם לאו אין לו מה יאכל בים. דבר אחר, העולם הזה דומה ליישוב, והעולם הבא דומה למדבר, אם אדם מתקין לו ביישוב, יש לו מה לאכול במדבר, ואם לאו אין לו מה לאכול במדבר. דבר אחר, העולם הזה דומה לקיץ, והעולם הבא דומה לחורף, אם אדם מתקין לו בקיץ, יש לו מה לאכול בחורף, ואם לאו אין לו מה לאכול בחורף, שנאמר אוגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש. דבר אחר, העולם הזה דומה לחורף,

1234567891011121314151617181920