במדבר

במדבר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21100 מקורות עבור במדבר. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק יג

 בן פתירא אומ' באין הן לעולם הבא ועליהם הוא אומ' תעיתי כשה אובד בקש עבדך נאמרה כאן אבידה ונאמר להלן אבידה מה אבידה האמורה להלן אבידה המתבקשת אף אבידה האמורה כאן אבידה המתבקשת: הלכה ידור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואינן חיין לעולם הבא שנ' במדבר הזה יתמו ושם ימותו במדבר הזה יתמו בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא ואומ' אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי דברי ר' עק' ר' אליעזר אומ' באין הן לעולם הבא ועליהם אמ' דוד אספו לי חסידיי כרתי בריתי עלי זבח: הלכה יאמה תלמ' לומר נשבעתי באפי באפי נשבעתי וחוזר אני

162

תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק א

 על שקליהן כדי שיהו קרבנות צבור קריבין מהן משל לאחד שעלתה לו מכה ברגלו והיה הרופא כופתו ומחתך בבשרו בשביל לרפואתו כך אמ' הקב"ה משכנו ישראל על שקליהן כדי שיהו קרבנות הצבור קריבין מהן מפני שקרבנות הצבור מרצין ומכפרין בין ישראל לאביהן שבשמים וכן מצינו בתרומת שקלים ששקלו בני ישראל במדבר שנ' ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל וגו' הלכה זלוקחין מן הגוים קרבנות צבור בכסף ומקבלין מהן עולות ושלמים עופות ומנחות עצים ולבונה ומלח דברי ר' יוסה הגלילי אמ' לו ר' עקיבא אפי' אתה יושב ודורש כל היום אין מקבלין מהן אלא עולה ושלמים בלבד אין מקבלין

163

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק א

 ומלכים ואלעזר שרף פרת החטאת שממנו טמאים מטהרים לדורות. א"ר אליעזר גדולה מדה זו שהיא נוהגת לדורות שאהרן ובניו נתקדשו בשמן המשחה שנאמר ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אותם לכהן לי (שמות ל' ל'): יהושע קבל ממשה שנאמר ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל (במדבר כ"ז כ'): זקנים קבלו מיהושע שנאמר ויעבדו העם את ה' כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע אשר ראו את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה לישראל (שופטים ב' ז'): שופטים קבלו מזקנים שנאמר ויהי בימי שפוט השופטים (רות א' א'): נביאים קבלו משופטים שנאמר ואשלח אליכם

164

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ב

 שאני מזומן לכך בכל יום ויום ובכל שעה [ושעה] ואיני יודע אימתי מדבר עמי או ביום או בלילה על אחת כמה וכמה שאפרוש מן האשה והסכימה דעתו לדעת המקום. רבי יהודה בן בתירא אומר לא פירש משה מן האשה אלא שנאמרה לו מפי הגבורה שנאמר פה אל פה אדבר בו (במדבר י"ב ח') פה אל פה אמרתי לו פרוש מן האשה ופירש. י"א לא פירש משה מן האשה עד שנאמר לו מפי הגבורה שנאמר לך אמור להם שובו לכם לאהליכם (דברים ה' כ"ז) וכתיב ואתה פה עמוד עמדי (שם כ"ח) חזר לאחוריו ופירש והסכימה דעתו לדעת המקום: פירש מאהל מועד

165

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ט

 נסיונות נסו אבותינו את הקב"ה ולא נענשו אלא על לשון הרע ואלו הן. אחד על הים ואחד בתחלת המן ואחד בסוף המן ואחד בשליו הראשון ואחד בשליו האחרון אחד במרה ואחד ברפידים ואחד בחורב ואחד במרגלים זה של מרגלים קשה מכלם שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי (במדבר י"ד כ"ב). כיוצא בו וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה' (שם שם ל"ז). והלא דברים ק"ו ומה ארץ שאין לה לא פה לדבר ולא פנים ולא בשת בקש הקב"ה עלבונה מן המרגלים המדבר דברים כנגד חבירו ומבייש אותו על אחת כמה וכמה שיבקש הקב"ה עלבונו: רבי

166

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יב

 ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו ואומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה. לכך נאמר ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל (במדבר כ' כ"ט): דבר אחר מפני מה בכו ישראל את אהרן שלשים יום מפני שדן אהרן דין אמת לאמתו מנין לא אמר לאיש שסרחת ולא לאשה שסרחת לכך נאמר ויבכו אותו כל בית ישראל. אבל משה שמוכיחן בדברים קשים נאמר ויבכו בני ישראל את משה (דברים ל"ד ח'). ועד כמה

167

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק טו

 אחד מהם. ואותו היום ערב שבת היה עם חשיכה וקא חייף רישיה. בא וטפח לו על הדלת אמר היכן הלל היכן הלל. נתעטף ויצא לקראתו א"ל בני מה אתה צריך. א"ל הלכה זו אני צריך לשאול. א"ל אמור. א"ל מפני מה עיניהם של תרמודים תרוטות. א"ל מפני שדרין בין חול במדבר ובאות רוחות ומפזרות אותן על עיניהם לפיכך עיניהם תרוטות. הלך והמתין שעה אחת וחזר וטפח לו על הדלת אמר היכן הלל היכן הלל. נתעטף ויצא. א"ל בני מה אתה צריך. א"ל הלכה אני צריך לשאול. א"ל אמור. א"ל מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות. א"ל מפני שהם יושבין על

168

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יז

 משה רבינו [את בניו] שאין בהן תורה שיעמדו בנשיאות אחריו נתעטף ועמד בתפלה. אמר לפניו רבונו של עולם הודיעני את מי יכנס את מי יצא בראש כל העם הזה שנאמר וידבר משה אל ה' לאמר יפקד ה' אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם (במדבר כ"ז ט"ו ט"ז וי"ז). אמר לו הקב"ה למשה משה קח לך את יהושע (שם שם יח). [א"ל הקב"ה למשה] לך ועמוד לו תורגמן וידרוש לפניך בראש גדולי ישראל. באותה שעה אמר לו משה ליהושע יהושע עם זה שאני מוסר לך. איני מוסר לך תיישים אלא גדיים. וכבשים איני מוסר

169

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כ

 העולם: דבר אחר בני אמי נחרו בי אלו ישראל שעשו העגל. שבתחלה אמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע (שם כ"ד ז') חזרו ואמרו אלה אלהיך ישראל (שם ל"ב ד'): דבר אחר בני אמי נחרו בי אלו מרגלים שהוציאו דבת הארץ וגרמו להם לישראל שיפלו פגריהם. במדבר הזה יפלו פגריכם (במדבר י"ד כ"ט): שמוני נוטרה את הכרמים. אמר הקב"ה מי גרם לי להטיב לאומות העולם אלא ישראל שכל זמן שאומות העולם שרוים בשלוה ישראל סגופים דחופים ומטולטלים: דבר אחר שמוני נוטרה את הכרמים אלו ישראל שגלו לבבל. עמדו עליהם נביאים שביניהם ואמרו להם הפרישו תרומות ומעשרות. אמרו להם כל עצמינו

170

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כא

 שנאמר אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבוקר יאכלו (קהלת י' ט"ז) ואומר אשריך ארץ שמלכך בן חורין [ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי] (שם שם י"ז) ואיזו אותו עת הוי אומר לעתיד לבא שנאמר אני ה' בעתה אחישנה (ישעי' ס' כ"ב) ואומר כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל (במדבר כ"ג כ"ג). כך אמר הקב"ה לבלעם [הרשע] כעת ולא בעת [לא] בעת שאתה עומד בתוכה [אלא] כעת שאני עתיד לעשות להם גאולה לישראל: ושיחת הילדים כיצד מלמד שלא יתכוין אדם להיות יושב ושונה בתוך ביתו. שכל זמן שאדם יושב ושונה בתוך ביתו ומשיח עם בניו ועם בני ביתו נמצא

1234567891011121314151617181920