במדבר

במדבר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 21100 מקורות עבור במדבר. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

משנה מסכת זבחים פרק י

 משנה מסכת זבחים פרק ימשנה א[*] כל התדיר מחבירו קודם את חבירו התמידים קודמין למוספין מוספי שבת קודמין למוספי ראש חדש מוספי ראש חדש קודמין למוספי ראש השנה שנאמר (במדבר כח) מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה:משנה ב[*] וכל המקודש מחבירו קודם את חבירו דם חטאת קודם לדם עולה מפני שהוא מרצה אברי עולה קודמין לאימורי חטאת מפני שהן כליל לאשים חטאת קודמת לאשם מפני שדמה ניתן על ארבע קרנות ועל היסוד אשם קודם לתודה ולאיל נזיר מפני שהוא קדשי קדשים התודה ואיל נזיר קודמין לשלמים מפני שהן נאכלין ליום אחד וטעונים לחם שלמים קודמין

122

משנה מסכת כריתות פרק א

 המפטם את השמן והמפטם את הקטורת והסך בשמן המשחה הפסח והמילה במצות עשה:משנה ב[*] על אלו חייבים על זדונם כרת ועל שגגתם חטאת ועל לא הודע שלהן אשם תלוי חוץ מן המטמא מקדש וקדשיו מפני שהוא בעולה ויורד דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אף המגדף שנאמר (במדבר ט"ו) תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה יצא מגדף שאינו עושה מעשה:משנה ג[*] יש מביאות קרבן ונאכל ויש מביאות ואינו נאכל ויש אינן מביאות אלו מביאות קרבן ונאכל המפלת כמין בהמה חיה ועוף דברי רבי מאיר וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת האדם המפלת סנדל או שליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותך

123

משנה מסכת מכות פרק ב

 בר יהודה אומר השונא נהרג מפני שהוא כמועד רבי שמעון אומר יש שונא גולה ויש שונא שאינו גולה זה הכלל כל שהוא יכול לומר לדעת הרג אינו גולה ושלא לדעת הרג הרי זה גולה:משנה ד[*] להיכן גולין לערי מקלט לשלש שבעבר הירדן ולשלש שבארץ כנען שנאמר (במדבר ל"ה) את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען וגו' עד שלא נבחרו שלש שבארץ ישראל לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות שנאמר (שם /במדבר ל"ה/) שש ערי מקלט תהיינה עד שיהיו ששתן קולטות כאחד:משנה ה[*] ומכוונות להן דרכים מזו לזו שנאמר (דברים י"ט) תכין לך הדרך

124

משנה מסכת מנחות פרק ד

 בלא נסכין:משנה ג[*] הפר והאילים והכבשים והשעיר אינן מעכבין את הלחם ולא הלחם מעכבן הלחם מעכב את הכבשים והכבשים אינן מעכבין את הלחם דברי רבי עקיבא אמר שמעון בן ננס לא כי אלא הכבשים מעכבין את הלחם והלחם אינו מעכב את הכבשים שכן מצינו כשהיו ישראל במדבר ארבעים שנה קרבו כבשים בלא לחם אף כאן יקרבו כבשים בלא לחם אמר רבי שמעון הלכה כדברי בן ננס אבל אין הטעם כדבריו שכל האמור בחומש הפקודים קרב במדבר וכל האמור בתורת כהנים לא קרב במדבר משבאו לארץ קרבו אלו ואלו ומפני מה אני אומר יקרבו כבשים בלא לחם שהכבשים מתירין את

125

משנה מסכת מנחות פרק ח

 אלא בחביות קטנות ואינו ממלא את החביות עד פיהם כדי שיהא ריחו נודף אינו מביא לא מפיה מפני הקמחין ולא משוליה מפני השמרים אלא מביא משלישה ומאמצעה כיצד הוא בודק הגזבר יושב והקנה בידו זרק את הגיד והקיש בקנה רבי יוסי ברבי יהודה אומר יין שעלה בו קמחין פסול שנאמר (במדבר כח) תמימים יהיו לכם ומנחתם תמימים יהיו לכם ונסכיהם:

126

משנה מסכת מנחות פרק יא

 ורחבו חמשה נותן ארכו כנגד רחבו של שלחן וכופל טפחיים מכאן וטפחיים מכאן וטפחיים ריוח באמצע כדי שתהא הרוח מנשבת ביניהן אבא שאול אומר שם היו נותנין שני בזיכי לבונה של לחם הפנים אמרו לו והלא כבר נאמר (ויקרא כ"ד) ונתת על המערכת לבונה זכה אמר להן והלא כבר נאמר (במדבר ב') ועליו מטה מנשה:משנה ו[*] ארבע סניפין של זהב היו שם מופצלין מראשיהן שהיו סומכים בהן שנים לסדר זה ושנים לסדר זה ועשרים ושמנה קנים כחצי קנה חלול ארבעה עשר לסדר זה וארבעה עשר לסדר זה לא סדור קנים ולא נטילתן דוחה את השבת אלא נכנס מערב שבת

127

משנה מסכת נדרים פרק י

 משנה ז[*] האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני הרי הן קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר וחכמים אומרים אינו מופר אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור אמרו לו הרי הוא אומר (במדבר ל') אישה יקימינו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר לא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר:משנה ח[*] הפרת נדרים כל היום יש בדבר להקל ולהחמיר כיצד נדרה בלילי שבת יפר בלילי שבת וביום השבת עד שתחשך נדרה עם חשכה מפר עד שלא תחשך שאם

128

משנה מסכת נדרים פרק יא

 מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר:משנה ח[*] המודר הנאה מחתנו והוא רוצה לתת לבתו מעות אומר לה הרי המעות האלו נתונים לך במתנה ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך:משנה ט[*] ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה (במדבר ל) כיצד אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום אף על פי שנשאת בתוך שלשים יום אינו יכול להפר נדרה והיא ברשות הבעל מפר לה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר שלשים אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך שלשים הרי זה מופר נדרה בו ביום נתגרשה בו ביום החזירה בו ביום אינו יכול להפר זה הכלל

129

משנה מסכת נזיר פרק ג

 סותר שלשים יום רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה:משנה ה[*] מי שנזר והוא בבית הקברות אפילו היה שם שלשים יום אין עולין לו מן המנין ואינו מביא קרבן טומאה יצא ונכנס עולין לו מן המנין ומביא קרבן טומאה ר' אליעזר אומר לא בו ביום שנאמר (במדבר ו') והימים הראשונים יפלו עד שיהיו לו ימים ראשונים:משנה ו[*] מי שנזר נזירות הרבה והשלים את נזירתו ואחר כך בא לארץ בית שמאי אומרים נזיר שלשים יום ובית הלל אומרים נזיר בתחלה מעשה בהילני המלכה שהלך בנה למלחמה ואמרה אם יבא בני מן המלחמה בשלום אהא נזירה שבע שנים ובא בנה

130

משנה מסכת סוטה פרק א

 שנאמר (שם ט"ו) ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל לפיכך נתקעו בו שלשה שבטים שנאמר (שם י"ח) ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום:משנה ט[*] וכן לענין הטובה מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר (שמות א' /ב/) ותתצב אחותו מרחוק לפיכך נתעכבו לה ישראל שבעה ימים במדבר שנאמר (במדבר י"ג /יב/) והעם לא נסע עד האסף מרים יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנו שנאמר (בראשית נ) ויעל יוסף לקבור את אביו ויעל עמו גם רכב גם פרשים מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו שנאמר (שמות

1234567891011121314151617181920