בלק

בלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2034 מקורות עבור בלק. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ט - שור או כשב

 הקב"ה שמעו הרים את ריב י"י וג' (מיכה ו: ב), שמחו אומות העולם ואמרו היאך יכולים אילו להתווכח עים /עם/ בוראן, עכשיו הוא מכלה אותן מן העולם. וכיון שראה הקב"ה שאומות העולם שמחים הפכה להם לטובה, עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי וג', עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב וג' (מיכה ו: ג, ה). ובשעה שאמ' וריב לי"י עם יהודה וג' (הושע יב: ג), שמחו אומות העול' ואמרו עכשיו הוא מכלה אותן מן העולם. וכיון שראה הקב"ה שאומות העולם שמחים הפכה להם לטובה, בבטן עקב את אחיו וג' (שם /הושע י"ב/ ד). לאשה שהיתה קובלת על

32

מדרש תנחומא (בובר) פרשת מצורע

 לד לג), כל כך למה היו שונים, על שכתיב והמלך שלמה אהב נשים נכריות [וגו'], ויעש שלמה הרע בעיני ה' (מ"א =מלכים א'= יא א ו). וארבעה הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי, אתה מוצא שהללו מפני דבור פיהם נתחייבו לגיהנם, בלעם על ידי לשונו נדחף לגיהנם, שנאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב (במדבר כג ז), מן הרמים הייתי, ממחיצת אבות הייתי, ינחני בלק וזרקני לגיהנם, ואין ינחני אלא גיהנם, שנאמר בן אדם נחה על המון מצרים והורידהו וגו' אל ארץ תחתיות (יחזקאל לב יח), וכן דואג על לשונו נטרד, אימתי בשעה שברח דוד לנוב עיר הכהנים (לאחימלך) וקיבלו [אחימלך],

33

מדרש תנחומא (בובר) פרשת אמור

 זו תשובה וזו תוכחת, אמרו לא אתא אלא למתפגנא עם בנוהי, השניה כשאמר להם שמעו הרים את ריב ה' [כי ריב לה' עם עמו ועם ישראל יתוכח] (מיכה ו ב), שמחו אומות העולם, ואמרו עכשיו הוא מכלה אותן, כשראה הקב"ה כן, הפכה להם למוטב, ואמר עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב וגו', במה אקדם ה' (שם שם /מיכה ו'/ ה ו), תמהו אומות העולם ואמרו זו תשובה וזו תוכחת, לא אתא אלא למתפגנא עם בנוהי, השלישית כשאמר וריב לה' עם יהודה [ולפקוד על יעקב כדרכיו] (הושע יב ג), אמרו אומות העולם עכשיו הקב"ה מכלה אותן, כשראה הקב"ה כן,

34

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בלק

 מדרש תנחומא (בובר) פרשת בלק[א] וירא בלק בן צפור (במדבר כב ב). זש"ה הצור תמים פעלו וגו' (דברים לב ד), [שלא] הניח הקב"ה פתחון פה לאומות העולם לעתיד לבא לומר שאתה רחקתנו, ולא נתת לנו כמו שנתת לישראל בעולם הזה, [מה] עשה הקב"ה כשם שהעמיד מלכים ונביאים [וחכמים] לישראל, כך העמיד מאומות העולם, ונדבקו מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם [של ישראל] עם מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של אומות העולם, העמיד שלמה מלך על כל הארץ, וכן עשה לנבוכדנצר, זה בנה בית המקדש, וזה החריבו, נתן לדוד עושר לקח הבית לשמו, נתן להמן עושר ולקח אומה שלימה לטבחה, כל גדולה שנטלו ישראל, את

35

מדרש תנחומא (בובר) פרשת דברים

 תנאי שלהם [קיים], דכתיב עד הגל הזה (בראשית לא נב), כששמע יואב חזר אצל דוד, א"ל מה אתה אומר הרי תנאו שבועת יעקב אבינו, מיד הושיבו סנהדרין שושן עדות, [ללמד] למדוהו ואמרו באמת כך היה, אלא הם עברוהו תחילה, בלעם הרשע מפני מה עבר, לא כך אמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב וגו' (במדבר כג ז), וכושן רשעתים לא שיעבד בנו, שנאמר ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתים שמונה שנים (שופטים ג ח), הם הרשיעו עלינו שתי רשעיות, כיון (שהודו) [שהורו] לו ב"ד, מיד חזר עליהם והרגן, שנאמר בהצותו את ארם נהרים וגו' (תהלים ס ב), לא עם ארם

36

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תולדות

 לאמר כל הבן הילוד היאורה וגו' (שמות א) ורוח הקודש צווחת (איכה ג) מי זה אמר ותהי ה' לא צוה פרעה צוה ה' לא צוה אלא וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, המן בקש להשמיד את כל היהודים וה' לא בקש (אסתר ט) ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים וגו' בלק ובלעם בקשו לקלל את ישראל וה' לא בקש שנאמר (דברים כג) ולא אבה ה' אלהיך לשמוע אל בלעם וגו', לפיכך כתיב מי זה אמר ותהי ה' לא צוה, הוי כל כלי יוצר עליך לא יצלח, אדריאנוס אמר לרבי יהושע גדולה הכבשה העומדת בין שבעים זאבים, אמר ליה גדול הוא

37

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישב

 וירא וגו' ביעקב (שם /בראשית/ לג) וישא יעקב את עיניו וירא והנה עשו בא ויחץ את הילדים, אבל הרשעים נופלים בעיניהם שנאמר (שם /בראשית/ יג) וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן זה סדום שהניח לאברהם והלך לסדום לעשות מעשיהן, לכך קרא שמו לוט שמו גרם לו, וירא בלק בן צפור (במדבר כב) וכן אתה פותר את כולם.(ז) [לט, ז] ותשא אשת אדוניו, זש"ה מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה (משלי יח), א"ר חייא בר אבא כלכלה של תאנים לפניו אם אכל ממנה עד שלא בירך מות ביד לשון, בירך ואח"כ אכל חיים ביד לשון, וכן

38

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת מצורע

 על שכתוב בו והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה מואביות עמוניות אדומיות צדוניות חתיות ויעש שלמה הרע בעיני ה' (מלכים א יא) ארבעה הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי אתה מוצא שהללו מפני דבור פיהם נדחפו לגיהנם, בלעם ע"י לשונו נדחף לגיהנם שנאמר (במדבר כג) מן ארם ינחני בלק מלך מואב מן הרמים הייתי ממחיצת האבות, הנחני בלק וזרקני לגיהנם, ואין ינחני אלא לשון גיהנם שנא' (יחזקאל לב) בן אדם נהה, וכן דואג על לשונו נטרד אימתי בשעה שברח דוד לנוב עיר לאחימלך הכהן וקבלו והרגיש שאול וכנס את כל עבדיו ואמר להם יפה אתם עושין לי שדוד

39

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת אמור

 תמהו ואמרו זו היא תוכחה וזו היא תשובה לא אתא אלא למתפוגגה עם בנוהי, בשניה כשאמר להם (מיכה ו) כי ריב לה' עם עמו ועם ישראל יתוכח שמחו עכו"ם ואמרו עכשיו הוא מכלה אותן, כיון שראה הקב"ה כן הפכה להם למוטב ואמר (שם /מיכה ו'/) עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם וגו' כששמעו האומות כן תמהו ואמרו זו תשובה וזו תוכחה לא אתא אלא למתפוגגה עם בנוהי, השלישי כשאמר (הושע יב) וריב לה' עם יהודה שמחו האומות ואמרו עכשיו הוא מכלה אותן, כיון שראה הקב"ה כך הפכה להם למוטב ואמר (שם /הושע י"ב/) בבטן

40

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בלק

 מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בלק(א) [כב, ב] וירא בלק זש"ה הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט (דברים לב) כי לא הניח הקב"ה לעכו"ם פתחון פה לבא לומר שאתה רחקתנו ולא נתת לנו כמו שנתת לישראל בעולם, מה עשה הקב"ה כשם שהעמיד מלכים חכמים ונביאים לישראל כך העמיד לעכו"ם ונבדקו מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של ישראל עם מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של העכו"ם, העמיד שלמה מלך על כל הארץ וכן עשה לנבוכדנצר שנא' (ירמיה כז) וגם את חית השדה נתתי לו לעבדו, זה בנה בית המקדש ואמר כמה רננות ותחנונים וזה החריבו וחרף וגדף ואמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון

1234567891011121314151617181920