בלק

בלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2034 מקורות עבור בלק. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר כה אמר ה'

 פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר כה אמר ה'[אות רמה] וירא בלק: ר' חזקיה פתח, כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי וגו'. כמה אהובים ישראל לפני הקב"ה, אע"פ שחטאו לפניו, וחוטאים לפניו בכל עת ועת, הוא עושה לישראל את הזדונות כשגגות.[אות רמו] והכי אמר רב וכו': וכך אמר רב המנונא סבא, ג' שערי הדין התקינו בסדרי משנה. אחד הראשון הוא, בארבעה אבות נזיקין השור וכו' שהוא בבא קמא. שער השני הוא טלית שנמצא, דהיינו בבא מציעא. שער הג' הוא שותפין וסוד האבידה, שהוא בבא בתרא. מהו הטעם. ומשיב, אלא הקב"ה בכל זמן, עושה

192

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר לכה נא ארה לי

 לי. מה בין זה לזה. ומשיב, אלא אמר לו ארה לי, דהיינו לקוט לי, עשבים וכשפים של ראשי נחשים, ושים אותם בסיר של כשפים. כיון שראה שכחו יותר גדול בפה, חזר ואמר ולכה נא קבה לי.[אות רנה] ואפילו הכי האי וכו': ואף על פי כן, אותו רשע בלק, לא עזב כשפיו, אלא שלקט כל מיני עשבים וכשפים של ראשי נחשים, ולקח סיר של כשפים, ונעץ אותו אלף ות"ק אמה תחת הארץ, וגנז אותו לאחרית הימים. כיון שבא דוד חפר בתהום אלף ות"ק אמה, והוציא מים מן התהום ונסך על המזבח, באותה שעה, שנסך מים, אמר, אני ארחץ במים האלו,

193

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר ואתה על תירא עבדי יעקב

 

194

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר בלק בא לק בלעם בל עם

 מאמר בלק בא לק בלעם בל עם[אות רעו] ודוד מלכא אמר וכו': ודוד המלך אמר, כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו וגו'. ואע"פ שהעמדנו, שמקרא הזה על שבנא ויואח השרים של חזקיה נאמר, אבל מקרא זה על סמאל וסיעתו ג"כ נאמר, שכל מעשיו ועצותיו הם על ישראל. בלק ובלעם אחזו אותו הדבר ממש, של סמאל וסיעתו. והנה למדנו שעשו איסוף רע. אמרו, עמלק, הוא אותיות עם לק, דהיינו עםשלקה אותם כנחש המכה בזנב שלו. אמרו, הרי אנו יותר ממנו. כי בלק, הוא אותיות בא לק, דהיינו שבא מי שלקה אותם כרצונו, בלעם הוא

195

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר לינו פה הלילה

 

196

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר מי האנשים האלה עמך

 עשה לו נסיון בדבריו, כי שלשה היו, שניסה אותם אלקים, אחד חזקיה ואחד יחזקאל, ואחד בלעם. שנים לא עמדו בנסיון כראוי, ואחד עמד, ומי הוא, הוא יחזקאל, שכתוב, שהקב"ה שאלו, התחיינה העצמות האלה. והוא השיב, ואמר, ויאמר ה' אלקים אתה ידעת. חזקיהו אמר, מארץ רחוקה באו אלי מבבל. בלעם אמר, בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי. להראות, שהוא חשוב בעיני מלכים ושליטים. אבל הקב"ה שאלו כדי להטעותו. שכתוב, משגיא לגוים ויאבדם והעמידהו.[אות רפח] חד כותי שאיל וכו': כותי אחד שאל את ר' אלעזר, אמר לו כח גדול אני רואה בבלעם יותר ממשה, כי במשה כתוב, ויקרא אל משה.

197

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר לעושה נפלאות גדולות לבדו

 

198

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר שיר דכר שירה נוקבא

 

199

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר נהיקו דחמרא- דאמר שירה

 

200

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר מעין גנים

 

1234567891011121314151617181920