בלק

בלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2034 מקורות עבור בלק. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק א

 זו עצה שיעץ בלעם הרשע על ישראל שנאמר לכה איעצך אמר לו עם זה שאת רואה רעב הוא לאכילה וצמא הוא לשתיה אין להם מה יאכלו אלא בא ותיקן להן קובות והניח בהן מאכל ומשתה והשיב בהן נשים בנות מלכים יפות כדי שיטעו העם לבעל פעור ויפלו ביד מקום. הלך בלק ועשה כל מה שיאמר לו בלעם הרשע. ראה מה גרם בלעם הרשע לישראל שנפלו מהם ד' ועשרים אלף שנאמר ויהיו המתים וגו'. והלא דברים ק"ו ומה משה חכם חכמים וגדול גדולים שמשעת שהקפיד על דברו שכח את דברו אנו עאכו"כ שיהא אדם מתון בדברו ואל יהיה מקפיד על דברו

12

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביצה פרק ה

 ולכא ושתי א"ר אבא מרי לר' מתניה הדא היא דא"ר יעקב בר זבדי בשם רבי אבהו אסור לאדם להשיט דבר ולהוליכו מאצלו [דף כ עמוד ב] א"ל הדא היא דתנינן שובר אדם את החבית לוכל ממנה גרוגרות: ולא מספקין: סיפוק שהוא מחמתו כמה דאת אמר [במדבר כד י] ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו: ולא מטפחין: טיפוח שהוא לרצונו ר' יונה וחברייא חד אמר הכין שרי והכין אסור וחורנה אמר בין הכין ובין הכין אסור ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא מן מה דא"ר יונה אית הוה סבין ביומינן והוון מטפחין לאחורי ידיהון בשובתא הוי דו

13

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק א

 גופה של שמע. דרב מתנא ור' שמואל בר נחמן תרוויהון אמרי בדין היה שיהיו קורין עשרת הדברות בכל יום ומפני מה אין קורין אותן מפני טענות המינין שלא יהו אומרים אלו לבדן ניתנו לו למשה בסיני. ר' שמואל בר נחמן בשם רבי יהודה בר זבודא בדין היה שיהיו קורין פרשת בלק ובלעם בכל יום ומפני מה אין קורין אותן שלא להטריח את הצבור. רבי חונה אמר מפני שכתיב בה שכיבה וקימה. ר' יוסי בי רבי בון אמר מפני שכתיב בהן יציאת מצרים ומלכות אמר ר"א מפני שכתובה בתורה ובנביאים ובכתובים: אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והן בירכו. מה בירכו

14

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוטה פרק ה

 עקיבא [שם לב ב] ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי משפחת רם אליהוא זה בלעם בן ברכאל שבא לקלל את ישראל ובירכן [דברים כג ו] ולא אבה י"י אלהיך לשמוע אל בלעם הבוזי שהיתה נבואתו בזויה [במדבר כד ד] נופל וגלוי עינים ממשפחת רם [שם כג ז] מן ארם ינחני בלק אמר לו ר' אלעזר בן עזריה אין הוא הוא כבר כסה עליו המקום ואין לית הוא עתיד להתוכח עמך אלא אליהוא זה יצחק בן ברכאל בן שבירכו האל שנאמר [בראשית כו יב] ויברכהו י"י. הבוזי [דף כו עמוד א] שביזה כל בתי ע"ז בשעה שנעקד על גבי המזבח ממשפחת

15

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק י

 תהילים קו ל] ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה. כשבאו ישראל לנקום נקמת מדין מצאו שם בלעם בן בעור. וכי מה בא לעשות בא ליטול שכר עשרים וארבעה אלף שמתו מישראל על ידו בשיטים. א"ל פינחס לא דברייך עבדת ולא דבלק עבדת. לא דברייך עבדת דמר לך לא תיזול עם שלוחי בלק ואזלת ולא דבלק עבדת דאמר לך איזיל לייט ישראל וברכתנון. אף אני איני מקפחך שכרך הדא הוא דכתיב [יהושע יג כב] ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו ב"י על חלליהם. מהו על חלליהם שהי' שקול כנגד כל חלליהם ד"א על חלליהם מה חלליהם אין בהן ממש אף הוא אין

16

ספרי במדבר פרשת בלק פיסקא קלא

 

17

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רנ

 ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רנ (ה) על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, כשהוא אומר על דבר אף על העצה וכן הוא אומר +מיכה ו ה+ עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב. בדרך, בשעת טירופכם. בצאתכם ממצרים, בשעת גאולתכם. ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, הרי דבר נוי לבלעם. (ו) ולא אבה ה' אלהיך לשמוע אל בלעם, מלמד שהמקלל הוא המקולל ויהפך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה מלמד שאף המקלל מתקלל מפני מה כי אהבך ה' אלהיך סליק פיסקא

18

מדרש תנאים לדברים פרק כג

 בקהל ה' אינו בא בא הוא במינו: בק' ה' בקהל ה' אינו בא אבל בא הוא בגרים: גם דור עש' אין לי אלא דור עשירי מעשירי ולהלן מנ' ת"ל עד עולם:פסוק ה(ה). על דבר על העצה וה"א (מיכה ו ה) עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב: אשר לא קד' את' בל' ובמ' בדרך בשעת טירופכם: בצא' ממ' בשעת גאולתכם: ואשר שכר על' את בל' בן בעור הרי הדבר נויי לבלעם: ר' שמעון אומ' קשה היא הפרוסה שעל ידיה נדחו שתי אומות עמון ומואב שנ' על דבר אשר לא קד' את' בל' ובמ' וכי צריכין היו להם

19

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מא

 ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני מדין ועמהם מן העמונים על יהושפט, ועוד כתיב (איכה א) ידו פרש צר על כל מחמדיה, ונכתב חטא שלהם בארבעה מקומות (דברים כג) לא יבוא עמוני ומואבי על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, וכתיב (מיכה ו) עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה וגו', עמדו ד' נביאים וחתמו גזר דינם אלו הם ישעיה וירמיה צפניה ויחזקאל, ישעיה אמר (ישעיה טו) משא מואב כי בליל שודד ער מואב נדמה כי בליל שודד קיר מואב נדמה, ירמיה אמר (ירמיה מט) לכן הנה ימים באים נאם ה' והשמעתי אל רבת בני

20

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מ

 והדין ידו פרש צר על כל מחמדיה (איכה א י), ונכתבה חטיא שלהם בד' מקומות לא יבא עמוני ומואבי וגו' [על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים וגו'] (דברים כג ד ה), כי לא קדמו את בני ישראל בלחם ובמים וגו' (נחמיה יג ב), עמי זכור נא מה יעץ בלק וגו' (מיכה ו ה), עמדו ד' נביאים וחתמו גזר דינם, אילו הן ישעיה וירמיה יחזקאל וצפניה, ישעיה אמר משא מואב וגו' (ישעיה טו א), ירמיה אמר והשמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה וגו' (ירמיה מט ב), יחזקאל אמר לבני קדם לבני עמון וגו' ובמואב אעשה שפטים וגו' (יחזקאל

1234567891011121314151617181920