בלק

בלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2034 מקורות עבור בלק. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

זוהר חדש מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר הנה כסה את עין הארץ

 מלה חדא, בדרגא חדא, בזמנא חדא. ולעמא דא אייתי ארבה, מבולבל בכמה זיני מבולבלים אלין באלין, עד דלא יכילו כל חרשין וכל קוסמין, (דף נ"ג ט"ד) למיקם קמייהו. ודא הוא ויכס את עין כל הארץ. והכא כתיב, הנה כסה את עין הארץ.[אות כח] א"ר אבא, בא וראה, בלק ובלעם לא הוו בעלמא חרשין וקוסמין כוותייהו. בלעם, חיליה ותוקפיה הוה בפומא ובעיינין. בלק, חיליה ותוקפיה בעובדא דידין. ודא אצטריך לדא. דהא כל זיני חרשין דעלמא בפומא ועובדא הוו, ובהו תליין. בלעם הוו ליה לישן, ולא ידין. בלק הוה ליה ידין ולא לישן.

152

זוהר חדש מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר ואתן אדם תחתיך

 

153

זוהר חדש מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר רפאני וארפא הושיעני ואושעה

 כלל. והשתא חברייא, קב"ה יהיב לי אסוותא, ועשק לי וערב לי.[אות נ] סחו ליה כל ההוא עובדא, תווה, ובכה וחדי. ואמר, חברייא, נדרנא, דאיהך לגביה, ואתחבר בהדיה, ונודה ונשבח למארי עלמא. חדי בהדייהו.[אות נא] אמרו ליה, במאי הוית מתעסק. אמר לון, הוינא משתדל בפ' בלק, וחמינא, דחכמתא דיליה, הוה תקיף ויתיר מחכמתא דבלעם. חכמתא דבלעם רגעא חדא, חכמתא דבלק בכל זמנא. אבל מפתחן דכלהו, בידוי דבלעם הוו. בגין דאיהו הוה אשלים בפומא. בלק הוה ידע למעבד חרשוי, ולא ידע לאשלמא בפומא.

154

זוהר חדש מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר אל תירא עבדי יעקב

 תירא עבדי יעקב כו'. האי קרא אוקמוה. אבל אל תירא עבדי יעקב, מחרשי דבלעם. ואל תחת, מקסמוי דבלק.[אות נג] ת"ח, היאך הוו תרווייהו דא בדא בעיטא בישא לקביל ישראל. אמר בלעם, יעקב בביתא דלבן אבי אבא הוה, ונחש נחשין לקבליה, ויכיל ליה. אנא אסדר נחשין לקבליה. אמר בלק, ואנא אסדר קוסמין לשמא דאיקרי ישראל.[אות נד] בההיא שעתא, נפק רוחא חדא מסטרא דיוסף, מגו ענפי אילנא, ונשיב באינון נחשין, ובטיל לון. והיינו דאמר יוסף, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. מאי איש אשר כמוני. בגיני אית איש דנחשים יבטל לבנייכו. בגיני איהו לעילא, והיינו איש (דף נ"ד ט"ג) אשר

155

זוהר חדש מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר תהו ובהו חשך ורוח

 

156

זוהר חדש מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב

 

157

זוהר חדש מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר דרך כוכב מיעקב

 

158

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר עוזא ועזאל ונעמה

 אות רפט] כיון דאולידו בנין, נטל להון הקב"ה, ואעל לון בטורא דחשוכא, דאיקרון הררי קדם. וקטיר לון בשלשלאות של ברזל, ואינון שלשלאין משוקעין עד גו תהומא רבא. ותמן אולפין חרשין לבני נשא.[אות רצ] בלעם, מתמן נטיל חרשוי, ואוליף מינייהו, באינון טורין. הה"ד, מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם. ומתמן אתעטרו כל ידעי חרשין דבעלמא.[אות רצא] ומגו דהוו קטרוגי דמריהון בקדמיתא, ועד האי יומא, אינון מקטרגין למריהון כל כמה, באינון חרשין, דמכחישין פמליא דלעילא. ואלמלא אינון שלשלאין דמשוקעין גו תהומא רבא, ואחידן בהו בתפיסו סגי מטשטשי עלמא הוו, ועלמא לא יכיל למיסבל.[אות רצב] ותמן באינון טורין

159

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר שמיא וארקא

 החושך, ונקשרו בשלשלאות של ברזל, היה בלעם משיג על ידם כל מדרגת נבואתו, שעליהם נאמר אשר מחזה שדי יחזה, דהיינו בכח השגתו לאלו המלאכים. הנקרא נופל וגלוי עינים. כי עזא נקרא נופל ע"ש נפילתו משמים לארץ. ועזאל נקרא וגלוי עינים, בערך עזא דקב"ה זריק חושך באנפוהי, (כמ"ש כל זה בזוהר בלק אות תט"ז). ושמא תאמר שמדרגת נבואתו של בלעם היא דבר קטן, הנה אמרו חז"ל ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל הוא דלא קם אבל באומות העולם קם ומנו בלעם (במדבר רבה פרק י"ד).והנה סבת נפילתם משמים לארץ, ביארו בזוהר בכמה מקומות שהוא מכח שקטרגו על האדם בעת

160

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר ב' נעשה אדם

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר ב' נעשה אדם[אות קעז] ד"א, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו הא אוקמוה חברייא על מלאכי וכו' פירוש אחר. הנה הכתוב נעשה אדם וגו', בארו אותו החברים על מלאכי השרת, שהם אמרו הכתוב הזה, אל הקב"ה. (והמאמר שלהם מובא בפ' בלק מאות תט"ז) אמר להו, בתר דהוו ידעין מה דהוה ומה דעתיד למהוי, ואנון הוו ידעין דעתיד למחטי, אמאי בעו למעבד ליה אמר להם ר"ש, מאחר שהמלאכים יודעים את ההוה, ואת העתיד להיות, והיו יודעים שהאדם עתיד לחטוא, א"כ למה רצו לעשות את האדם. כי אמרו נעשה אדם וגו'.[אות קעח] ולא עוד,

1234567891011121314151617181920