בלק

בלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2034 מקורות עבור בלק. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר מי האנשים האלה עמך

 דחברייא אתערו בדא, בגוונא אחרא, ואינון אמרי דקב"ה נסיונא עבד ליה במלוי. תלתא הוו, חד חזקיה. וחד יחזקאל. וחד בלעם. תרין לא קיימו כדקא יאות, וחד קאים. ומנו. יחזקאל. דכתיב, התחיינה העצמות האלה, ואיהו תב ואמר, ויאמר יי' אלהים אתה ידעת. חזקיהו אמר, מארץ רחוקה באו אלי מבבל. בלעם אמר בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי, חשיב אנא בעיני מלכין ושליטין. וקב"ה שאיל ליה למטעי ליה, דכתיב משגיא לגוים ויאבדם ואוקמוה.[אות רפח] חד כותי שאיל לר' אלעזר, א"ל, חילא תקיפא חמינא ביה בבלעם, יתיר ממשה. דאילו במשה כתיב ויקרא אל משה. ובבלעם (דף ר' ע"ב) כתיב, ויקר אלהים

122

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר לעושה נפלאות גדולות לבדו

 

123

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר שיר דכר שירה נוקבא

 

124

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר נהיקו דחמרא- דאמר שירה

 

125

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר מעין גנים

 

126

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר כי תצור אל עיר ימים רבים

 

127

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר וירא את הנשים ואת הילדים

 

128

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר מה עשיתי לך ומה הלאיתיך

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר מה עשיתי לך ומה הלאיתיך[אות שלו] (דף ר"ג ע"ב) פתח ואמר עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב וגו'. עמי, כמה קב"ה אבא רחמן על בנוי, אע"ג דחאבו גביה, כל מלוי ברחימו לגבייהו, כאבא לגבי בריה. חטי בריה לגבי אבוי, אלקי ליה, כ"כ דאלקי ליה לא תב מארחיה, נזיף ביה במלין ולא קביל. אמר אבוי, לא בעינא למעבד לברי כמה דעבדנא עד יומא. אלו אלקייה יהא חשיש ברישיה, הא כאיבא דיליה גבאי, אהא נזיף ביה, הא דיוקניה משתניא, מה אעביד, אלא איזיל ואתחנן לגביה, ואימא ליה מלין רכיכין, בגין דלא יתעצב.

129

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר ומגבעות אשורנו- ואושיט פסיעה לבר

 

130

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר רישא גזעא ושבילא

 

1234567891011121314151617181920