בלעם

בלעם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2110 מקורות עבור בלעם. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

דברים רבה (ליברמן) פרשת עקב

 אלהי שמעון בן שטח, הוי מאמונתו של בשר ודם את יכול לידע אמונתו של הקב"ה שנאמן לשלם שכר טוב לישראל, בשביל המצוות שהן עושין, שנא' ושמרת את החקה ואת המצוה.[ד.] ד"א ושמר ה' אלהיך לך, א"ר שמואל בר נחמן כל מה שישראל אוכלין בעה"ז מכח ברכות שברכן בלעם, אבל מה שברכו אותן אבות העולם ומה שברכו אותן הנביאים משומרין להם לעתיד לבוא, שנא' ושמר ה' וכו'. ד"א א"ר חלאבו לה"ד ליתום שהיה מתגדל אצל בעל הבית והיה אוכל משלו ושותה משלו ומתכסה משלו לימדו אומנות, אותו היום א"ל כל מה שאת אוכל ושותה ומתכסה בכח חבית של מים שאת

82

דברים רבה (ליברמן) פרשת וזאת הברכה

 ויתן לך את ברכת אברהם וגו', ושל מלאך ויברך אותו שם. בא יעקב לברך את השבטים, ברכן ה' ברכות שהיו בידו, והוסיף להם ברכה אחת, שנא' כל אלה שבטי בני ישראל וגו' ויברך אותם. בא משה לברך את ישראל, הוסיף להם ברכה שביעית, שנא' וזאת הברכה, תוספת על הברכה שבירך בלעם את ישראל, שה"ל לברכן ז' ברכות, כנגד ז' מזבחו' ולא ברכן אלא ג', שנא' והנה ברכת ברך זה שלש פעמי'. א"ל הקב"ה, רשע, אתה עיניך צרה לברכן, אף אני איני מספיק על ידיך שתשלים ברכותיך על ישראל, יבא משה שעיניו יפות לברכן והוא יברך את ישראל, ועליו אמ' שע"ה

83

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב

 לאומות העולם שמעו ומתו, לפיכך הוא אומר תחת התפוח עוררתיך, מאהל מועד, תני רבי חייא שמשם היה קול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל, אמר רבי יצחק עד שלא עמד אהל מועד היתה נבואה מצויה באומות העולם משעמד אהל מועד פסקה נבואה מהם, משם אחזתיו ולא ארפנו, ואם תאמר והלא בלעם בן בעור נתנבא, אמור לטובתן של ישראל נתנבא שנא' (במדבר כ"ד) מה טבו אהליך יעקב (שם /במדבר/ כ"ג) לא הביט און ביעקב כי לא נחש ביעקב מי מנה עפר יעקב דרך כוכב מיעקב (שם כ"ד) וירד מיעקב.א [ד] הביאני אל בית היין, רבי מאיר ורבי יהודה, ר' מאיר

84

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ו

 יפת גומר ומגוג, אבל ישראל יש להם מנין ויש להם סכום, הה"ד (במדבר ג') פקודיהם במספר כל זכר, פקודיהם, זה המנין, במספר, זה הסכום, ודכוותיה (שמואל ב' כ"ד) ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך וגו', מספר זה המנין, מפקד זה הסכום, אין תימר שאנו מעידין על עצמנו, והלא בלעם הרשע העיד בנו, דכתיב (במדבר כ"ג) מי מנה עפר יעקב זה מנין, ומספר את רובע ישראל זה הסכום.ה ד"א אחת היא יונתי תמתי, זו כנסת ישראל שנאמר (שמואל ב' ז') ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, אחת היא לאמה, שנא' (ישעיה נ"א) הקשיבו אלי עמי ולאמי אלי האזינו,

85

רות רבה (לרנר) פרשה ד

 לו שאול, אבנר הלכה שנתעלמה ממך צא ושאל לשמואל ובית דינו. כיון שבא אצל שמואל אמר לו, הדא מן לך, לא מן דואג? מיניי הוא, ואינו יוצא בשלום מן העולם. ולהוציאך חלק א"א, כל כבודה בת מלך פנימה (תהלים מה: יד) - לאיש להוציא, ולא לאשה להוציא. ואשר שכר עליך [את בלעם בן בעור] (דברים כג: ה) - על האיש ליתן שכר, ולא לאשה.ויען הנער הנצב על הקוצרים [ויאמר] נערה מואביה [היא] (רות ב: ו) ולא אמר מעשיה נעימים, אלא רבתה מלכה לה.[י] ותאמר אלקטה נא ואספתי בעמרים [אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז הבקר עד עתה זה שבתה הבית מעט]

86

אסתר רבה (וילנא) פרשה ז

 תהלים ס"ט) תחשכנה עיניהם של רשעים מראות, לפי שמראית עיניהם של רשעים מורידות אותם לגיהנם, הה"ד (בראשית ו') ויראו בני האלהים את בנות האדם, (שם /בראשית/ ט') וירא חם אבי כנען, (שם /בראשית/ כ"ח) וירא עשו כי רעות בנות כנען, (במדבר כ"ב) וירא בלק בן צפור (שם /במדבר/ כ"ד) וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל, וירא המן כי אין מרדכי כורע ומשתחוה לו, אבל מראית עיניהם של צדיקים תאר לפי שמראית עיניהם של צדיקים מעלה אותם למעלה העליונה הה"ד (בראשית י"ח) וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים, (שם /בראשית/ כ"ב) וירא והנה איל (שם /בראשית/ כ"ט) וירא

87

איכה רבה (וילנא) פרשה א

 אתו לוט, ואומר (שם /בראשית/ י"ג) וגם ללוט ההולך את אברם וגו', ואומר (שם /בראשית/ י"ד) וישב את כל הרכוש וגו', ואומר (שם /בראשית/ י"ט) ויהי בשחת אלהים את ערי הככר וגו', וכך היו צריכין לפרוע להם טובות, אלא שעשו להם רעות הלא הוא דכתיב (במדבר כ"ב) וישלח מלאכים אל בלעם וגו', (שם /במדבר כ"ב/) ועתה לכה נא ארה לי וגו', וילכו זקני מואב וזקני מדין וגו', (שופטים ג) ויאסף אליו את בני עמון וגו', (ד"ה =דברי הימים= ב' כ') ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט, והדין ידו פרש צר וגו', וכנגדן נכתבה חטייא

88

איכה רבה (בובר) פרשה א

 אחיו (שם /בראשית/ יד טז), ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט וגו' (שם /בראשית/ יט כט), וכנגדן היו צריכים בניו של לוט לפרוע טובות לבניו של אברהם, והם לא עשו כן, ולא דיים שלא פרעו טובות אלא רעות, דכתיב בבלק וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור וגו', ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה (במדבר כב ה), וכתיב וילכו זקני מואב וזקני מדין (שם שם /במדבר כ"ב/ ז), וכתב הקב"ה חטאתם בארבעה מקומות לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' וגו', על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם (דברים כג ד ה), ויקם

89

קהלת רבה (וילנא) פרשה ב

 כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם הכל נשכח, למה דכיון דישראל נכנסין לידי צרה הן אומרים (שמות ל"ב) זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך וגו', שמא או"ה אומרים זכור למעשה נמרוד הה"ד ואיך ימות החכם עם הכסיל.ב ד"א החכם עיניו בראשו זה משה, והכסיל בחשך הולך זה בלעם הרשע, וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כלם ואמרתי אני בלבי וגו' זה נקרא נביא וזה נקרא נביא א"כ ולמה חכמתי אני אז יותר למה נתתי נפשי על התורה, וחזרתי ואמרתי כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם הכל נשכח, למחר ישראל נכנסין לצרה ואומרים (ישעיה ס"ג) ויזכור ימי עולם

90

קהלת רבה (וילנא) פרשה ג

 יודה פתר קרא בשטים, מקום המשפט שמה הרשע מקום שעשתה מדת הדין בשטים, שנאמר (במדבר כ"ה) קח את כל ראשי העם והוקע אותם לה' נגד השמש, שמה הרשע, שנאמר (שם /במדבר כ"ה/) ויהיו המתים במגפה עשרים וארבעה אלף ורוח הקדש צווחת ואומרת ומקום הצדק שמה הרשע מקום שצדקתים בקללות של בלעם והפכתים לברכות שנאמר (דברים כ"ג) ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה, שמה הרשע, שמה הרשיעו וזנו, שנא' (במדבר כ"ה) וישב ישראל בשטים, ר' לוי ור' יצחק, ר' לוי אמר שני דברים ביד ושני דברים בימין, שני דברים ביד דכתיב (איוב י"ב) אשר בידו נפש כל חי וגו', וכתיב

1234567891011121314151617181920