בלעם

בלעם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2110 מקורות עבור בלעם. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג

 מת, רבי שמואל בר נחמן אמר כהוגן וכשורה עשה, יודע היה צדקן של אחיו אמר ח"ו אין אחי חשודים על שפיכות דמים.י [מד, ב - ג] ויתן את קולו בבכי ולא יכלו אחיו לענות אותו, אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה בלעם חכם של העובדי כוכבים לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו, הה"ד (במדבר כב) ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא, יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, הה"ד ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, לכשיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר (תהלים נ) אוכיחך

52

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צט

 הקדוש ברוך הוא אלא כאיש אחד, וכן הוא אומר (ישעיה מ) הן גוים כמר מדלי וגו' ומהו הן לשון יוני הן אחד, וכן הוא אומר (שופטים ו) והכית את מדין כאיש אחד, כיוצא בו (שמות טו) סוס ורוכבו רמה בים, כסוס אחד ורוכבו, ארור אפם לא קלל אלא אפם, וכן בלעם הרשע אומר (במדבר כג) מה אקוב לא קבה אל, ומה אם בשעת הכעס לא קלל אלא אפם, ואני בא לקללן, אחלקם ביעקב, כיצד כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון בזמרי, והיו אלמנותיו כ"ד אלף ונחלקו שני אלפים לכל שבט ושבט שנאמר אחלקם ביעקב וכל מי שמסבב על הפתחים משבטו

53

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יט

 אמר לה שמא באותה חבית נגעת, כך המן העץ אשר צויתיך אתמהא.(יב) [ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי] וגו' ארבעה הם שהקיש הקב"ה על קנקנן ומצאן קדירה שלמימי רגלים, אילו הן אדם וקין ובלעם הרשע ויחזקיהו, אדם ויאמר האדם, קין ויאמר י"י אל קין (בראשית ד ט), בלעם הרשע מי האנשים האלה (במדבר כב ט), יחזקיהו מה אמרו האנשים וגו' (מ"ב =מלכים ב'= כ יד), אבל יחזקאל נמצא בקי מכולם בן אדם התחיינה העצמות האלה וגו' (יחזקאל לז ג), אמר ר' חננא בר פפא לציפור שהיתה נתונה ביד ציד, פגע באחד אמר לו זו מה חיה או מתה אתמהא,

54

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מ

 יב ד), וגם ללוט וגו', וגם את לוט אחיו ורכושו השיב (שם /בראשית/ יד טז), [ויהי בשחת אלהים וגו' ויזכר אלהים את אברהם] וישלח את לוט מתוך ההפכה (שם /בראשית/ יט כט), וכנגדן היו בניו צריכין לפרוע לנו טובות, ולא דיין שלא פרעו טובות אלא רעות הה"ד וישלח מלאכים אל בלעם וגו' ועתה לכה נא ארה לי וגו' (במדבר כב ה ו), ויאסף עליו את בני עמון ועמלק וגו' (שופטים ג יג), [ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון וגו' (דה"ב =דברי הימים ב'= כ א)], והדין ידו פרש צר על כל מחמדיה (איכה א י), ונכתבה חטיא שלהם

55

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נב

 ב) [ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי היא] וגו' על כורחה בלא טובתה.(ג) [ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה] מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם, ר' חמא בר' חנינה אמר אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בחצי דיבר היך דאת אמר ויקר אלהים אל בלעם (במדבר כג ד), אמר ר' יששכר דכפר מנדי אין הלשון הזה ויקר אלא לשון טומאה היך דאת אמר מקרה לילה (דברים כג יא), אבל נביאי ישראל בדיבור שלם בלשון חיבה בלשון קדושה בלשון שמלאכי שרת מקלסין אותו שנ' וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש י"י צבאות מלא כל הארץ

56

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נה

 אל הבקעה ושם אדבר אותך (יחזקאל ג כב).(ג) [וישכם אברהם] וגו' אמר ר' שמעון בן יוחי אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה, אהבה מקלקלת את השורה וישכם אברהם בבקר [ויחבש ולא היו לו כמה עבדים אלא אהבה מקלקלת את השורה], שנאה מקלקלת את השורה [ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו (במדבר כב כא) ולא היו לו כמה עבדים אלא שנאה מקלקלת את השורה, אהבה מקלקלת את השורה] ויאסר יוסף מרכבתו וגו' (בראשית מו כט) ולא היו לו כמה עבדים אלא אהבה מקלקלת את השורה, ושנאה מקלקלת את השורה ויאסר את רכבו (שמות יד ו) ולא היו לו

57

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סו

 וישתחוו לך בני אמך ולהלן ישתחוו לך בני אביך (בראשית מט ח), אלא על ידי שנטל יעקב ארבע הוא אומר ישתחוו לך בני אביך, יצחק על ידי שנטל אחת הוא אומר בני אמך.אורריך ארור ומברכיך ברוך ולהלן הוא אומר מברכיך ברוך ואורריך ארור (במדבר כד ט), אלא בלעם על ידי שהוא שונא פותח בברכה וחותם בקללה [אבל יצחק על ידי שהוא אוהב פותח בקללה וחותם בברכה, אמר ר' יצחק בר חייא הרשעים על ידי שתחילתן שלווה וסופן יסורין פותחין בברכה וחותמין בקללה] אבל הצדיקים על ידי שתחילתן יסורין וסופן שלווה פותחין בקללה ומשלימין בברכה.(ל) [ויהי כאשר כלה יצחק]

58

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עד

 קימין ביה הוה מה שהילך אבינו יעקב לז' ימים הלך לבן ליום אחד.(כד) [ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה] מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם, ר' חמא בר חנינה אמר אין הקב"ה נגלה על נביאי האומות אלא בחצי דיבור היך דאת אמר ויקר אלהים אל בלעם (במדבר כג ד), אמר ר' יששכר דכפר מנדי. כך יהיה בשכרן. אין הלשון הזה ויקר אלא לשון טומאה היך דאת אמר מקרה לילה (דברים כג יא) אבל נביאי ישראל בדיבור שלם בלשון קדושה וחיבה בלשון שמלאכי שרת מקלסין בו וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש י"י צבאות מלא כל

59

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צג

 שפיכות דמים.(ב ג) ויתן את קולו בבכי וגו' ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי [ולא יכלו אחיו לענות אותו] ר' שמעון בן אלעזר מש' ר' אלעזר בן עזריה שהיה אומר דבר מש' אבא כהן בן דלייה אוי לנו מיום דין, אוי לנו מיום תוכחה, בלעם חכם הגוים היה ולא יכול לעמוד בתוכחתו שלאתונו ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא (במדבר כב ל), יוסף קטנן שלשבטים היה ולא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו הה"ד ולא יכלו אחיו וגו', לכשיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי שהוא, אוכיחך ואערכה לעיניך (תהלים נ כא) על אחת כמה וכמה.(ד) [

60

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה ק

 הוא אומר הן גוים כמר מדלי וגו' (ישעיה מ טו) ומהו הן, לשון יוני הן אחד, וכן הוא אומר והכית את מדין כאיש אחד (שופטים ו טז), כיוצא בו סוס ורוכבו רמה בים (שמות טו א) כסוס אחד ורוכבו.(ז ח) ארור אפם לא קלל אלא אפם, וכן בלעם הרשע אומר מה אקב לא קבה אל (במדבר כג ח), ומה אם בשעת הכעס לא קללן אלא אפם, ואני בא לקללן.אחלקם ביעקב כיצד כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון בזמרי, והיו אלמנותיו כ"ד אלף, ונחלקו שני אלפים לכל שבט ושבט שנאמ' אחלקם ביעקב, וכל מי שמסבב על הפתחים משבטו של

1234567891011121314151617181920