בלעם

בלעם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2110 מקורות עבור בלעם. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

מדרש תנאים לדברים פרק כג

 בשחת אלהים את ערי הככר ויזכר אלה' את אב' ויש' את לוט והן כפרו במלח יחזרו לחטייה שלהם שנ' (ע' צפני' ב ט) לכן חי אני נאם ה' אלה' אלהי ישראל כי מואב כסדום תהיה ולא עוד אלא ששכרו לבלעם בן בעור לקלל את ישראל שנ' ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור ולא עוד אלא ששלחו לנבוכדנצר לבוא על ישר' להחריב את בית המקדש:פסוק ו(ו). ולא אבה ה' אלהיך לשמוע אל בל' מלמד שהשטן שוטן כמה שנ' (דני' י כ) ואני יוצא והנה שר יון בא ושר מלכות פרס עומד לנגדי: ר' נתן אומר ולא אבה ה'

42

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 בא מלמד כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל הרעיש כל העולם כולו על יושביו שנ' (תה' כט ג - יא) קול ה' על המים קול ה' בכח קול ה' בהדר קול ה' שובר ארזים קול ה' חוצב קול ה' יחיל מדבר קול ה' יחולל אילות באותה שעה נתכנסו כל אומות העולם אצל בלעם בן בער אמ' לו תאמר שהקב"ה מביא מבול על עולמו ומחריבו כשם שעשה לראשונים ה' למבול ישב אמ' להן לאו היום הוא מולך בעולמו היום הוא מישב את עולמו שנ' וישב ה' מלך לעולם תורה הוא נותן לעמו שבח הוא נותן לבניו שכר טוב ליראיו שנ' ה' עז לעמו

43

מדרש תנאים לדברים פרק לד

 נון שעשה עצמו ככסיל לפני משה רבינו והיה מטריח עליו ללמוד בכל שעה עד שלמד כל התורה כולה ולכך זכה לשררות אחריו שנ' וישמעו אליו בני ישראל ויעשו:פסוק י(י). ולא קם נביא עוד ביש' כמ' בישראל לא קם כמשה אבל קם באומות העולם ואיזה זה בלעם בן בעור: מה בין נבואתו שלמשה לנבואתו שלבלעם: בלעם מידבר עמו והוא נופל שנ' (במד' כד ד) נפל וג' עי' בלעם היה יודע אימתי המקום מדבר עמו שנ' (שם) מחזה שדי יחז': בלעם היה יודע מה עתיד לידבר עמו שנ' (שם כד טז) ויודע דע' על' מושלו מלה"ד לטבחו שלמלך שהיה יודע

44

סדר עולם רבה (ליינר) פרק כא

 בראשית/ ט כז), בשם הוא אומר ברוך ה' אלהי שם (שם /בראשית/ ט כו), על דברתי מלכי צדק (תהלים קי ד), בעבר הוא אומר (ויקרא שמו) [שם האחד] פלג כי בימיו נפלגה הארץ (בראשית י כה), אלו נביאים שעמדו לעולם עד שלא בא אבינו אברהם לעולם, ומשבא אבינו אברהם לעולם, בלעם ואביו, ואיוב מארץ עוץ, ואליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר הנעמתי, ואליהו בן ברכאל הבוזי, אלו נביאים שנתנבאו לאומות עד שלא ניתנה התורה לישראל, אבל משנתנה תורה לישראל פסקה רוח הקדש מן האומות, וכן במשה הוא אומר ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך וגו' (שמות לג טז), מנין שעשה

45

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יט

 ג) המן העץ אשר צויתיך וגו'.יא [ג, יב] ויאמר האדם וגו', ד' הן שהקיש הקב"ה על קנקנן, ומצאן קנקנין של מימי רגלים, ואלו הן, אדם, וקין, ובלעם, וחזקיהו, אדם שנאמר ויאמר האדם האשה, קין (שם /בראשית/ ד) ויאמר ה' לקין אי הבל וגו' ויאמר לא ידעתי, בלעם הרשע שנאמר (במדבר כב) מי האנשים האלה עמך ויאמר בלעם אל האלהים וגו', חזקיהו (ישעיה לט) מה אמרו האנשים האלה וגו', אבל יחזקאל מצאו בקי מכולם, שנאמר (יחזקאל לז) בן אדם התחיינה העצמות האלה ויאמר ה' אלהים אתה ידעת, א"ר חנינא בר פפא לצפור שהיתה נתונה ביד צייד, פגע בא', א"ל זו

46

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מא

 וגו', וילך אתו לוט, וגם ללוט ההולך את אברם, וישב את כל הרכוש וגם את לוט, ויהי בשחת אלהים וגו' ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך וגו', וכנגדו היו בניו צריכים לפרוע לנו טובות, לא דיין שלא פרעו לנו טובות אלא רעות, הה"ד (במדבר כב) וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור וגו' ועתה לכה נא ארה לי את העם, (שופטים ג) ויאסף אליו את בני עמון ועמלק וילך ויך את ישראל ויירשו את עיר התמרים, (ד"ה =דברי הימים= ב כ) ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני מדין ועמהם מן העמונים על יהושפט, ועוד כתיב (איכה א) ידו

47

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נב

 את הוילון ומדבר עמו אבל לנביאי אומות העולם אינו מקפל אותו אלא מדבר עמהם מאחרי הוילון, ורבנן אמרי למלך שהיה לו אשה ופלגש כשהוא הולך אצל אשתו הוא הולך בפרהסיא וכשהוא הולך אצל שפחתו הולך במטמוניות, כך אין הקב"ה נגלה על אומות העולם אלא בלילה (במדבר כב) ויבא אלהים אל בלעם לילה (בראשית לא) ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה, (שם /בראשית/ כ) ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה, מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם, רבי חמא ב"ר חנינא ור' יששכר מכפר מנדי, ר' חמא אמר אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בחצי דבור היך מה

48

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נה

 ח [כב, ג] וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, אר"ש בן יוחאי אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה, אהבה מקלקלת את השורה דכתיב וישכם אברהם בבוקר וגו' ולא היה לו כמה עבדים אלא אהבה מקלקלת את השורה, ושנאה מקלקלת את השורה, שנא' (במדבר כב) ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו ולא היה לו כמה עבדים אלא שנאה מקלקלת את השורה, אהבה מקלקלת את השורה שנאמר (בראשית מו) ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו וכי לא היה ליוסף כמה עבדים אלא אהבה מקלקלת את השורה, שנאה מקלקלת את השורה דכתיב (שמות יד) ויאסור את רכבו ולא היה לו

49

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סו

 וישתחוו לך בני אמך, הכא את אמר וישתחוו לך בני אמך, ולהלן את אמר (בראשית מט) וישתחוו לך בני אביך, אלא יעקב ע"י שנטל ד' נשים לאה ורחל זלפה ובלהה הוא אומר בני אביך, יצחק נטל רבקה אמר בני אמך, אורריך ארור וגו', ולהלן אומר מברכיך ברוך ואורריך ארור, אלא בלעם ע"י שהיה שונא פתח בברכה וסיים בקללה, ויצחק שהיה אוהב פתח בקללה וסיים בברכה, רבי יצחק בר רבי חייא אמר הרשעים ע"י שתחלתן שלוה וסופן יסורין פותחין בברכה וחותמין בקללה מברכיך ברוך ואורריך ארור, הצדיקים ע"י שתחלתן יסורין וסופן שלוה הם פותחין בקללה וחותמין בברכה אורריך ארור ומברכיך ברוך.

50

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עד

 ליום אחד.ז [לא, כד] ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה, מה בין נביאי עובדי כוכבים לנביאי ישראל, ר' חמא בר חנינא ור' יששכר דכפר מגדי, ר' חמא בר חנינא אמר אין הקב"ה נגלה לנביאי עובדי כוכבים אלא בחצי דיבור דכתיב (במדבר כג) ויקר אלהים אל בלעם, ר' יששכר דכפר מגדי אמר אין הלשון הזה ויקר אלא לשון טומאה, המד"א (דברים כג) כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, אבל לנביאי ישראל בדבור שלם בלשון חיבה בלשון קדושה בלשון שמלאכי השרת מקלסין אותו וקרא זה אל זה ואמר קדוש, רבי יוסי בר חנינא אמר אין הקב"ה

1234567891011121314151617181920