בלעם

בלעם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2110 מקורות עבור בלעם. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ה

 שנאמר +שופטים ה ד+ ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה; ואומר שם +/שופטים ה/ ה+ הרים נזלו מפני ה', ואומר +תהלים כט ג - ט+ קול ה' בכח קול ה' בהדר עד ובהיכלו כולו אומר כבוד עד שנתמלאו בתיהם מזיו השכינה. באותה שעה נתכנסו כל מלכי אומות העולם אצל בלעם הרשע, ואמרו לו שמא מבול מביא לעולם. אמר להם, כבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולם, שנאמר +ישעיה נד ט+ כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי. אמרו לו, שמא מבול של מים אינו מביא אבל מביא מבול של אש; אמר להם, לא מבול של מים ולא מבול של

32

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד

 א[חד ואחד והציע] לעצמו. ארבעה אסרו בשמחה אברה[ם אבינו אסר בש]מחה שנא' וישכם אברהם בבוקר וגומ' (בר' כב ג). יוסף [אסר בשמחה שנא' ויאס]ור יוסף מרכבתו וגומ' (שם מו כט) פרעה אסר [בשמחה שנא' ויאסור את] רכבו וגו' בלעם אסר בשמחה שנא' ויקם [בלעם בבוקר וגו'](במ' כב כא) ר' שמע' בן יוחי אומ' תבוא חבישה תעמוד [על חבישה תבוא חב]ישה שחבש אברהם לילך ולעשות ר[צון אביו שבשמי]ם תעמוד על חבישה שחבש בלעם לילך לקל[ל את] יש' תבוא אסירה ותעמוד על אסירה תבוא אסירה שאסר יוסף לקראת יש' אביו ותעלה על אסירה

33

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יח

 ויחלש יהושע את עמלק (שמ' יז יג). ר' אלעזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא שכן מצינו ביום שניתנה בו תורה לישראל זעו כל מלכי תבל בהיכליהם שנ' ובהיכלו כלו אומר כבוד (תה' כט ט). יכול לא ידעו על מה ת"ל ובהיכלו כלו אומר כבוד. נתקבצו כל אומות העולם אצל בלעם אמרו לו דומה שהמקום מאבד את עולמו במים כדרך שאיבדם לאנשי דור המבול כענין שנ' ה' למבול ישב (תה' כט י). אמר להן שוטים כבר נשבע שאינו מביא מבול לעולם שנ' כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ (ישע' נד ט). אמרו לו

34

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט

 תה' כט ג - ט) מגיד הכת' שביום מתן תורה היו עננים וברקים וירידת גשמים וכן הוא אומר ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים (שופ' ה ד) ואומר קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל (תה' עז יט) נתקבצו כל אומות העולם אצל בלעם בן בעור אמרו לו דומה שהמקום מאבד את עולמו במים כענין שנ' ה' למבול ישב (תה' כט י) אמר להן שוטים שבעולם כבר נשבע שאינו מביא מבול לעולם כענין שנ' כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ (ישע' נד ט). אמרו לו ודאי

35

ספרי במדבר פרשת מטות פיסקא קנז

 להם רוח רביעית כדי שיברחו. ואת מלכי מדין [הרגו על חלליהם וגו' חמשת מלכי מדין] למה נאמר והלא כבר נאמר את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע ומה ת"ל חמשת מלכי מדין מגיד הכתוב שכשם ששוו כולם בעצה אחת כך שוו כולם בפורענות: ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, נתנו לו ישראל שכרו משלם ולא קפחוהו לפי שבא ליתן להם עצה אמר להם לכשהייתם ששים רבוא לא יכלתם להם ועכשיו אתם יכולים להם לכך נתנו לו שכרו משלם ולא קפחוהו. ר' נתן אומר בבית דין הרגוהו שנאמר ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בני ישראל (יהושע יג

36

ספרי זוטא פרק ז

 כיצד נתקיימו שני כתובים הללו אלא בזמן ששכינה מגעת לארץ מהוא אומר ולא יכול משה מפני שנתנה רשות למחבלים לחבל ובזמן ששכינה מסתלקת מן הארץ מהוא אומר ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו כיון שהיה נכנס היה מדבר עמו. שלש מדות היה בו ביד משה מה שלא היה ביד בלעם משה היה מדבר עמו עומד שנאמר ואתה פה עמוד עמדי (דברים ה כח) [ועם בלעם לא היה מדבר עמו אלא נופל שנא' נופל וגלוי עינים (במדבר כד ד)] משה היה מדבר עמו פה אל פה שנא' פה אל פה אדבר בו (שם /במדבר/ יב ח) [ובבלעם כתיב נאם שומע

37

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רנ

 כי תצא פיסקא רנ (ה) על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, כשהוא אומר על דבר אף על העצה וכן הוא אומר +מיכה ו ה+ עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב. בדרך, בשעת טירופכם. בצאתכם ממצרים, בשעת גאולתכם. ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, הרי דבר נוי לבלעם. (ו) ולא אבה ה' אלהיך לשמוע אל בלעם, מלמד שהמקלל הוא המקולל ויהפך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה מלמד שאף המקלל מתקלל מפני מה כי אהבך ה' אלהיך סליק פיסקא

38

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג

 הוא לך אני נותן את התורה לכך נאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו. דבר אחר מסיני בא כשנגלה הקדוש ברוך היא ליתן את התורה הרעיש כל העולם על יושביו שנאמר +תהלים כט ג+ קול ה' על המים ואומר קול ה' בכח באותה שעה נתקבצו כל האומות אצל בלעם אמרו לו כמדומים אנו הקדוש ברוך הוא מחריב את העולם במים אמר להם +בראשית ט טו+ לא יהיה עוד המים למבול אמרו לו מה הקול הזה אמר להם +תהלים כט יא+ ה' עוז לעמו יתן ואין עוז אלא תורה שנאמר +איוב יב טז+ עמו עוז ותושיה אמרו לו אם כן +תהלים

39

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז

 אין לך משמע גדול מזה ויעשו כאשר צוה ה' את משה, ועדין לא ניתן מוראו עליהם שנאמר +יהושע ד יד+ בעת ההיא גדל ה' את יהושע באותה שעה ניתן מוראו עליהם. (י) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ואיזה זה זה בלעם בן בעור אלא הפרש יש בין נבואתו של משה לנבואתו של בלעם משה לא היה יודע מי מדבר עמו, ובלעם היה יודע מי מדבר עמו, שנאמר +במדבר כד טז+ נאם שומע אמרי אל משה לא היה יודע מתי מדבר עמו עד שנדבר עמו ובלעם היה יודע מתי מדבר עמו שנאמר ויודע

40

מדרש תנאים לדברים פרק א

 מנ' והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע (דניא' י"ב ג'): לברקים מנ' מראיהם כלפידים כברקים ירוצצו (נחום ב' ה'): לכוכבים מנ' ומצדיקי הרבים ככוכבים (דניא' שם): לשושנים מנ' למנצח על שושנים (תהלים מ"ה א'): למנורה מנ' ושנים זתים עליה (זכרי' ד' ג'): ככוכבי השמים משה שהיה אוהב לישראל ביותר בירכן ככוכבי השמים: בלעם שהיה שונא לעצמו בירכן כעפר מי מנה עפר יע' (במדבר כ"ג י') הושע בינוני בירכן כחול והיה מספר בני ישראל כחול הים (הושע ב' א'):פסוק יא(יא). ה' אלהי אבו' יוסף על' ככם אמרו ישראל למשה רבינו משה אי אפשינו שתברכינו אנו מובטחים על ברכות הרבה המקום אומר

1234567891011121314151617181920