בלעם

בלעם מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2110 מקורות עבור בלעם. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כח

 שאין ישראל נמולין כתקנן חזור ומול אותם פעם שנית, שנ' בעת ההיא אמר ה' אל יהושע עשה לך חרבות צורים ויעש לו יהושע חרבות צורים וקבץ את כל הערלות עד שעשה אותם כגבעה, וימל את בני ישראל אל גבעת הערלות, והיו ישראל לוקחים את הדם ומכסין אותו בעפר המדבר, וכשבא בלעם ראה את כל המדבר מלא מערלותיהם של ישראל אמ' מי יוכל לעמוד בזכות דם ברית מילה זאת שהיא מכוסה בעפר הארץ, שנ' מי מנה עפר יעקב, מכאן התקינו חכמים שיהיו מכסין את הערלה ואת הדם בעפר הארץ, שנ' והיה זרעך כעפר הארץ, וכך היו ישראל נהוגים למול עד שנחלקו

162

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כט

 קדם שנ' אל בני קדם על שם שישבו באחוזות קין נקראו בניו בני קין שנ' וחבר הקני נפרד והלא כל בני קין נכרתו במי המבול אלא על שם שישבו באחוזות קין שנ' כי אם יהיה לבער קין כי אם יהיה לבער אש מזרעו של ישמעאל הם ישבותו מלוכת אשור, אמ' בלעם משבעים לשונות שברא הב"ה בעולמו לא שם שמו לאחד מהם אלא לישראל הואיל והשוה הב"ה שמו של ישמעאל לשמו של ישראל אוי מי יחיה בימיו שנ' אוי מי יחיה משומו אל, ר' ישמעאל אומ' חמשה עשר דברים עתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, ואלו הן, ימודו הארץ בחבלים,

163

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק מו

 היה נקלף, ר' אומ' כל ישיבות שישבו ישראל במדבר עשו בהם ע"ז, שנ' וישב העם לאכול ושתו, מה כתוב שם ויקומו לצחק, התחילו עובדים ע"ז, וכתיב אחר אומ' וישב ישראל בשטים, מה כתיב שם ויחל העם לזנות, התחילו בזנות, ר' יהודה אומ' כתיב ועצת רשעים רחקה מני, זה עצתו של בלעם הרשע שיעץ למדין ונפלו מישראל ארבעה ועשרים אלף, שאמ' להם אין אתם יכולין לפני העם הזה כי אם חטאו לפני קוניהם, ועשו להם חנויות חוץ למחנה ישראל והיו מוכרין כל ממכרן בשוק, וכן עשו, והיו בחורי ישראל יוצאין חוץ למחנה ישראל ורואין את בנות מדין שהיו כוחלות עיניהן כזונות (

164

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה יט

 ושמור נפשך מאד וגו' (דברים ד' ט').העטופים ברעב בראש כל חוצות (איכה ב'), אין חוצות אלא בתי מדרשות, שנאמר שוטטו בחוצות ירושלים [וגו'] (ירמיה ה' א'), אותה שעה היה הקב"ה מכניס יגון ואנחה ואין כל ברייה מכיר בו, שנאמר בחוצותיו חגרו שק (ישעיה ט"ו ג'), (וכשבא) [כשבא] בלעם בן בעור אצל בלק בן צפור מלך מואב, באותה שעה היה הקב"ה מכניס יגון ואנחה ואין כל ברייה מכיר בו, שנאמר וילך בלעם אל בלק וגו' (במדבר כ"ב ל'), בא ומוצאן שיושבין קהלין קהילין ועסוקין בתורה, עליהן הוא אומר קנאת סופרים תרבה עליו חכמה, זה סימן טוב לישראל, וכשמשברין עצמותיו (ומנקרות) [

165

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כו

 תן לנו כתר בית אהרן וכתר בית דוד, איני נותן להם אפילו דבר אחד מביזתה של תורה, לכך נאמר מים רבים וגו'.שנו חכמים במשנה, כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר (ובטילה) [בטילה] אהבה (שם /אבות/ פ"ה מט"ז), ואי זו היא אהבה שהיא תלויה בדבר, כגון אהבת בלעם בן בעור ובלק בן צפור מלך מואב, ושאינה תלויה בדבר אינה בטילה לעולם (שם /אבות פ"ה מט"ז/), כגון אהבת אברהם יצחק ויעקב להן ולבניהן ולבני בניהן עד סוף כל הדורות. כיון שבא נח לעולם אמר לו הקב"ה לשם, שם, אילו היתה תורתי בעשרה דורות הראשונים תאמר כבר (הרחבתי) [החרבתי] את עולמי

166

תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה י

 בדעתו של הקב"ה ליתן תורה קדושה לישראל קדושים, וכשנתנה לבלעם בן בעור קילקל בה מיד. לא הניח הקב"ה דבר בעולם שלא גילה לו לבלעם בן בעור, מפני מה, מפני שעתידין כל אומות העולם לומר לפני הקב"ה, רבונו של עולם, אילו נתתה לנו נביא כמשה קיבלנו תורתך, לפיכך נתן להם הקב"ה בלעם בן בעור, שהוא מעולה בחכמתו כמשה. משה יתיר דבר אחד ובלעם חסר דבר אחד, משה חסר דבר אחד ובלעם יתר דבר אחד, במשה כתוב ויקרא אל משה (ויקרא א' א'), ובבלעם כתוב ויקר אלהים אל בלעם (במדבר כ"ג ד'), במשה כתוב הודיעני נא את דרכיך (שמות ל"ג י"ג), ובבלעם

167

משנת רבי אליעזר פרשה ה

 מצלת אלא לאביהם הקרוב בלבד. מפני שנתיסר בהן, הקב"ה מכפר לו על עונותיו. ומניין שהן מכפרין עליו, שנ' וזה כל פרי הסיר חטאתו, מי מסיר חטאתו, פריו, אלו בניו ובנותיו.מנו רבותינו שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן חלק לעולם הבא. שלשה מלכים, ירבעם, אחאב, ומנשה. ארבעה הדיוטות, בלעם, דואג, אחיתפל, וגיחזי. מפני מה לא מנו את אחז, מפני שנתיסר בבנו הבכור, שנ' ויהרג זכרי גבור אפרים את מעשיהו בן המלך. הא למדת, שמיתת הבנים מכפרת.אמר ר' יהושע, וכי איזו מדה מרובה, מדת הטוב או מדת הפורענות, הוי אומ' מדת הטוב מרובה. ומה אם מדת הפורענות, שהיא מעוטה, נמשכו

168

משנת רבי אליעזר פרשה ו

 המלך יודעין כמה הוצאות צריך להוציא, כמה הן צריכין לתקן, [עמוד 121] לפי שמלאכתן [יש לה קצב, אבל אחשדרפני המלך אינן יודעין כמה הוצאות וכמה דברים הן צריכין לתקן, לפי שמלאכתן] אין להן קצב. ר' יששכר אומ', נביאי אומות העולם אינו מדבר עמהן אלא בחצי דיבור, שנ' ויקר אלהים אל בלעם, אבל נביאי ישראל בדיבור שלם, שנ' ויקרא ייי אל משה, לשון שמלאכי השרת מקלסין בו, שנ' וקרא זה אל זה.הפרש בין חסידי ישראל לחסידי אומות העולם. חסידי ישראל אינן נקראין חסידים עד שיעשו כל התורה, אבל חסידי אומות העולם, כיון שהן עושין שבע מצוות שנצטוו בני נח עליהן,

169

משנת רבי אליעזר פרשה ז

 משנת רבי אליעזר פרשה ז[עמוד 127] נאם הגבר. שלשה נא' בהן נאם הגבר, דוד ושלמה ובלעם. דוד מנ', נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על. שלמה מנ'. דברי אגור בן יקה המשא נאם הגבר. בלעם מנ', שנ' ונאם הגבר שתם העין. וכולם היו גבורים, כל אחד ואחד באומנותו.דוד אמ' נאם הגבר. גבורתו היתה לעמוד בלילות, שנ' קדמו עיני אשמורות. דרך כל המלכים להיות ישנים עד שלש שעות ביום, אבל דוד היה מעורר את השחר. וכי השחר מתעורר, אלא הוא היה עומד ראשון עד שלא יגיע השחר. וכן הוא אומ' עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר. גבורתו

170

משנת רבי אליעזר פרשה י

 ימלו. ומפני מה הכת' מושלן בשבולת. משל למה הדבר דומה, לשדה מלאה שבלים, ונכנסו לתוכה הלוקטות, הגבוהות נלקטות במהרה.קשה היא גסות הרוח, כשהקב"ה מבקש להכשיל את הרשעים, בתחלה הוא מוסיף להן גדולה, כדי שתגבה רוחן, שנ' לפני שבר גאון ולפני כשלון גובה רוח. עד שלא השפיל את בלעם הוסיף בכבודו. שבתחלה שלח לו בלק שרים שפופין. אמ' לו הקב"ה, לא תלך עמהם. כיון ששלח לו שרים רבים ונכבדים, אמ' לו, לך עם האנשים. וכל כך [עמוד 197] למה, כדי שלא יאמרו הבריות, אחר שמאבדן, וכי את מי אבד הקב"ה אלא פלני שהיה הדיוט, לפיכך הוא מגדלן. וכן את מוצא

1234567891011121314151617181920