בכור

בכור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11956 מקורות עבור בכור. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ב

 יט). כל מקום שכת' לי אינו זז לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. בכהנים כת' וכהנו לי (שמות מ, טו). בלוים כת' והיו לי הלוים (במדבר ח, יד). בישראל כת' כי לי בני ישראל (ויקרא כה, נה). בתרומה כת' ויקחו לי תרומה (שמות כה, ב). בבכורות כת' כי לי כל בכור (במדבר ג, יג). בסנהדרין כת' אספה לי (שם /במדבר/ יא, טז). בארץ ישראל כת' כי לי הארץ (ויקרא כה, כג). בירושלם כת' העיר אשר בחרתי לי (מ"א =מלכים א'= יא, לו). במלכות בית דוד כת' כי ראיתי בבניו לי מלך (ש"א =שמואל א'= טז, א). במקדש כת' ועשו לי

192

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת מצורע פרשה יז

 אצא פתח (שם /איוב/ לא, לד), לקח לו חרש להתגרר בו, הה"ד ויקח לו חרש להתגרר בו והוא יושב בתוך האפר (שם /איוב/ ב, ח). אף במצרים כן שנ' ויסגר לברד בעירם וגו' (תהלים עח, מח), ואחר כך ויך גפנם ותאינתם וגו' (שם /תהלים/ קה, לג), ואחר כך ויך כל בכור במצרים (עי' שם /תהלים ק"ה/ לו). אף במחלון וכליון כן בתחלה נגעה מידת הדין בממונם ואחר כך וימותו גם שניהם מחלון וכליון (רות א, ה). אף נגעים הבאים על אדם כתחילה הן באין על ביתו, חזר בו טעון חליצה אם לא טעון נתיצה. הרי הן באין על בגדיו, חזר

193

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ב

 אילה שלוחה, אשר תרשיש וצבע מפה שלו דומה לאבן יקרה שמתקשטות בו הנשים ומצוייר עליו אילן זית על שם מאשר שמנה לחמו, יוסף שוהם וצבע מפה שלו שחור עד מאד ומצוייר לשני נשיאים אפרים ומנשה מצרים על שם שהיו תולדותם במצרים ועל מפה של אפרים היה מצוייר שור על שם בכור שורו זה יהושע שהיה משבט אפרים ועל מפה שבט מנשה היה מצוייר ראם על שם (דברים לג) וקרני ראם קרניו על שם גדעון בן יואש שהיה משבט מנשה, בנימין ישפה וצבע מפה שלו דומה לכל הצבעים לי"ב הצבעים ומצוייר עליו זאב על שם בנימין זאב יטרף לכך נאמר באותות

194

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ג

 אומר ואני מוסיף אני על חבתן הנה בשמחה וכן הוא אומר (שמות ד) וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו ורבנן אמרי כל מקום שנאמר בו ואני כביכול הקב"ה ובית דינו ובנין אב שבכולם (מלכים א כב) וה' דבר עליך רעה.ה [ג, יב] תחת כל בכור פטר רחם בבני ישראל, בתחלה היתה העבודה בבכורות ולפי שקלקלו בעגל זכו לוים על שלא טעו בעגל ליכנס תחתיהם כי לי כל בכור וגו' כמה דתימא קדש לי כל בכור וגו' לי יהיו אני ה' לפי שהוא אומר ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור שומע אני מיום

195

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ד

 במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה דא [ג, מ] ויאמר ה' אל משה פקוד כל בכור זכר בבני ישראל וגו', הה"ד (ישעיה מג) מאשר יקרת בעיני נכבדת וגו' אמר הקב"ה ליעקב יעקב הרבה את יקר בעיני שכביכול קבעתי איקונים שלך בכסאי ובשמך המלאכים מקלסין אותי ואומרים (תהלים מא) ברוך ה' אלהי ישראל מהעולם ועד העולם הוי מאשר יקרת בעיני נכבדת וגו', ד"א מאשר יקרת וגו' אמר הקב"ה ליעקב הרבה יקר את בעיני שכביכול אני ומלאכי השרת שלי יצאו לקראתך בצאתך לילך לפדן ארם ובביאתך בשעה שיצאת מה כתיב ויצא יעקב וגו' ויפגע במקום וגו' ויחלום והנה סולם וגו' והנה

196

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ו

 בזמן שכולן שוין אבל אם היה ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר יקרה היא מפנינים סברין מימר לפדות להחיות ולכסות הא לישיבה לא אמר רבי אבין אף לישיבה מה טעם יקרה היא מפנינים אפי' מזה שהוא נכנס לפני ולפנים, ד"א יקרה היא מפנינים מדבר בקהת וגרשון אע"פ שגרשון בכור ומצינו שבכל מקום חלק הכתוב כבוד לבכור לפי שהיה קהת טוען הארון ששם התורה הקדימו הכתוב לגרשון שבתחלה אמר נשא את ראש בני קהת ואח"כ אומר נשא את ראש בני גרשון וגו' הוי יקרה היא מפנינים מבכור שיצא ראשון ואין פנינים אלא תחלה כמה דתימא (רות ד) וזאת לפנים

197

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יא

 סג) פורה דרכתי לבדי וגו' את מוצא כשפרע הקב"ה מדור המבול לא פרע אלא יחידי שנא' (בראשית ו) הנני מביא את מי המבול מים וכן מאנשי סדום לא פרע אלא יחידי שנאמר (שם /בראשית/ יט) וה' המטיר על סדום וגו' וכן כשפרע מן המצריים שנאמר (שמות יב) וה' הכה כל בכור וגו' וכן פרע מן האמוריים יחידי שנאמר (יהושע י) וה' השליך עליהם אבנים גדולות וכן מסנחריב פרע יחידי שנא' (מ"ב =מלכים ב'= יט) ויצא מלאך ה' ויך במחנה וגו' כתוב אחד אומר היש מספר לגדודיו וכתוב אחד אומר (דניאל ז) אלף אלפים ישמשוניה משגלו ישראל מארצם אלף אלפים ישמשוניה

198

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

 שהקריב אליאב על שותפות התורה התחיל משבח קרבנו זה קרבן אליאב לקיים מה שנאמר (משלי ג) עץ חיים היא למחזיקים בה זה שבט יששכר ותומכיה מאושר זה שבט זבולון.יח [ז, ל] ביום הרביעי נשיא לבני ראובן וגו', כיון שגמר דגל יהודה התחיל נשיא ראובן להקריב שהיה בכור והקריב קרבנו על שבטו של ראובן, קרבנו קערת כסף אחת אל תקרי קערת אלא עקרת זה ראובן שהוא היה עיקר הצלה שהוא פתח בהצלה תחלה הה"ד (בראשית לז) וישמע ראובן ויצילהו מידם, ד"א שעקר מחשבת אחיו שהיו חפצים להרגו כמה דתימא ועתה לכו ונהרגהו וגו', כסף ע"ש (משלי י) כסף נבחר לשון

199

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד

 אלה באים לעשות ויאמר לאמר אלה הקרנות אשר זרו וגו' אלו הן ד' חרשים דוד בא ומפרש, לי גלעד זה אליהו שהיה מתושבי גלעד, לי מנשה זה משיח שעומד מבניו של מנשה שנא' (תהלים פ) לפני אפרים ובנימין ומנשה, אפרים מעוז ראשי זה משוח מלחמה שבא מאפרים שנא' (דברים לג) בכור שורו הדר לו ויהודה מחוקקי זה הגואל הגדול שהוא בא מבני בניו של דוד, מואב סיר רחצי מהו מואב סיר רחצי אמר האלהים אף כשיבאו הגואלים הללו איני בא ומסייען עד שיבואו המואביות עמהם, על אדום אשליך נעלי מה אני עושה שולף מנעלי ודורכן ורומסן בעקבי וכה"א (ישעיה סג)

200

במדבר רבה (וילנא) פרשת בהעלותך פרשה טו

 דוד והקרבנות וארץ ישראל והזקנים הכסף והזהב מנין שנאמר (חגי ב) לי הכסף ולי הזהב, הכהנים דכתיב (שמות כט) וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי הלוים מנין (במדבר ג) והיו לי הלוים ישראל מנין (ויקרא כה) כי לי בני ישראל בכורות מנין (במדבר ח) כי לי כל בכור המזבח מנין (שמות כ) מזבח אדמה תעשה לי תרומה מנין (שם /שמות/ כה) ויקחו לי תרומה שמן המשחה מנין (שם /שמות/ ל) שמן משחת קדש יהיה זה לי אהל מועד מנין (שם /שמות/ כה) ועשו לי מקדש הקרבנות מנין (במדבר כח) את קרבני לחמי לאשי מלכות בית דוד מנין

1234567891011121314151617181920