בכור

בכור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11956 מקורות עבור בכור. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א

 יט] כי חיות הנה, אם תאמר מילדות הנה וכי מילדת אינה צריכה מילדת אחרת לסייעה, אלא כך אמרו לו אומה זו כחיות השדה נמשלות שאין צריכות מילדות, יהודה נמשל כאריה, דכתיב (שם /בראשית/ מט) גור אריה יהודה, דן, יהי דן נחש, נפתלי, אילה שלוחה, יששכר, חמור גרם, יוסף, (דברים לג) בכור שורו, בנימין, (בראשית מט) זאב יטרף, ועל שאר כתיב (יחזקאל יט) מה אמך לביאה בין אריות רבצה, וייטב אלהים למילדות, מה היה הטובה הזאת שקבל דבריהם מלך מצרים ולא הזיק להן, ד"א וייטב אלהים, א"ר ברכיה בשם ר' חייא ב"ר אבא הה"ד (איוב כח) ויאמר לאדם הן יראת ה'

182

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טז

 מכאן עד שישחטו את אלהי מצרים לעיניהם שאודיע להם שאין אלהיהם כלום, וכן מצינו שעשה, שבאותו הלילה הכה בכוריהם של מצרים ובו בלילה שחטו ישראל פסחיהן ואכלו והיו המצרים רואים בכוריהם הרוגים ואלהיהן שחוטין ולא היו יכולין לעשות כלום, שנאמר (במדבר לג) ומצרים מקברים את אשר הכה ה' בהם כל בכור ובאלהיהם עשה ה' שפטים, הוי יבושו כל עובדי פסל.ד ד"א משכו וקחו לכם צאן, הה"ד (משלי טז) פלס ומאזני משפט לה', וכן מצינו משה ושמואל שוין כאחת, שנאמר (תהלים צט) משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו, בא וראה כמה בין משה לשמואל משה היה נכנס ובא אצל הקב"ה

183

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יח

 הזה שעומד עמך וזה הפרכוס שלך וכל בני פלטין אלו שלך באין אצלי עמך ומבקשים הימני ומשתחוים לי שנצא מכאן, דכתיב וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר לא ר"ל והשתחוית לי משום כבוד מלכות, כיון שהגיע חצי הלילה כאשר אמר משה מיד ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור לפיכך מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, שעשה עצה עם אברהם בשביל הדבר הזה, אימתי כשבאו המלכים ורדף אותם, אמר לו הקב"ה דייך עד חצי הלילה בוא ונחלוק הלילה אני ואתה, שנאמר (בראשית יד) ויחלק עליהם לילה, כיון שהגיע השעה שלמה העצה הוי ויהי בחצי הלילה לכך כתיב ועצת

184

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יט

 כל אלו חפזון שיצאתם בו מיכן ואילך כי לא בחפזון תצאו לשעבר אני ובית דיני הייתי מהלך לפניהם שנאמר (שם /שמות/ יג) וה' הולך לפניהם יומם, אבל לע"ל אני לבדי שנאמר (ישעיה נב) כי הולך לפניכם ה' ומאספכם אלהי ישראל.ז [יג, ב - טז] קדש לי כל בכור, ר' נתן אומר אמר הקב"ה למשה כשם שעשיתי יעקב בכור שנאמר (שמות ד) בני בכורי ישראל כך אני עושה למלך המשיח בכור שנאמר (תהלים פט) אף אני בכור אתנהו כך קדש לי כל בכור, והזהר לישראל כשם שבראתי את העולם ואמרתי להם לישראל לזכור את יום השבת זכר למעשה בראשית שנאמר (שמות

185

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ

 שלהם ושרף את הכל שנאמר (שם /שמות/ ט) ויהי ברד ואש מתלקחת וגו', ואח"כ שלח להם ארבה ואכל כל ירק העץ ונטל מקלו ושרף (וערף) כל בהמות שנאמר והנה יד ה' הויה, הביא עליו כל המכות ולא רצה לשלחם, ואח"כ נטל בנו וחבשו שנאמר (שם /שמות/ יב) וה' הכה כל בכור באותה שעה אמר קומו צאו, רדף אחריהם תפשו וחבשו בצד בנו שנאמר (תהלים קלו) ונער פרעה וחילו בים סוף, התחיל פרעה אומר ולואי לא שלחתים והם אומרין ראה איש שעמד בדבריו שמשלחן הרי הורגו הוי ושבט לגו כסילים, למה נאמר בהם שבט לפי שמכל מכות הראשונות לא הרגישו עד

186

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 דורו של אנוש ודור המבול וקינן וחביריו, לפיכך אמר (בראשית י) בני יפת גומר ומגוג, וכיוצא בו (שם /בראשית/ כה) ואלה תולדות ישמעאל בן אברם, מוסיף על הראשונים, ומי הם מה שכתוב למעלה שנא' (שם /בראשית כ"ה/) ותלד לו את זמרן ואת יקשן, ואף כאן ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם בכור ישמעאל נביות רשעים היו כיוצא בהן, כיוצא בו (שם /בראשית כ"ה/) ואלה תולדות יצחק בן אברהם מוסיף על הראשונים, על מה שכתוב למעלה הימנו בני ישמעאל, ומי היה זה עשו ובניו שהיה בנו של יצחק, וא"כ י"ל הואיל ואין כתוב אלא ואלה תולדות אף יעקב שהוא תולדות יצחק בכלל

187

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 מתקללין התבואה מתמעטת שנאמר (רות א) ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, לכך נאמר מלאתך ודמעך לא תאחר לא תפריש מעשרו' שלא כתקנן, לא תפריש מעשר ואח"כ תרומה ולא מעשר שני ואח"כ מעשר ראשון לכך נאמר לא תאחר, ואם הפרשתם כתקנן בנים זכרים אני נותן לך שנאמר (שמות כב) בכור בניך תתן לי שבכורי ישראל במדבר היו כהנים שנאמר (שם /שמות/ כד) וישלח את נערי בני ישראל וכשחטאו בעגל הוציאן הקב"ה והעמיד לוים תחתם שכן הוא אומר (במדבר ג) ואני לקחתי את הלוים תחת כל בכור לכך נאמר בכור בניך תתן לי.ט (שמות כב) כן תעשה לשורך ומיום

188

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

 אינן צריכות מילדת אחרת לסייעה? אלא כך אמרו: אומה זו כחיות השדה נמשלו, שאינן צריכות לסיוע אדם. יהודה נמשל כאריה, שנאמר: גור אריה יהודה (בראשית מט). דן כתיב בו: יהי דן נחש עלי דרך (שם /בראשית מ"ט/), נפתלי אילה שלחה (שם /בראשית מ"ט/), יששכר חמור גרם (שם /בראשית מ"ט/), יוסף - בכור שורו הדר לו (דברים לג), בנימין זאב יטרף (בראשית מט). ועל שאר השבטים כתיב: מה אמר לביא בין אריות רבצה [בתוך כפרים רבתה גוריה] (יחזקאל יט).א, טז וייטב אלהים למילדת (/שמות/ א'). אמר ר' ברכיה בשם ר' אבא: ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה (איוב כח). מהו

189

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ב

 ב הבן יקיר לי בכל מקום שנא' לי אינו זז לעולם לא בעוה"ז ולא לעולם הבא, בכהנים כתיב (שמות מ) וכהנו לי, בלוים כתיב (במדבר ח) והיו לי הלוים, בישראל כתיב (ויקרא כה) כי לי בני ישראל, בתרומה כתיב (שמות כה) ויקחו לי, בבכורות כתיב (במדבר ג) כי לי כל בכור, בסנהדרין כתיב (שם /במדבר/ יא) אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, בארץ ישראל (שמות יט) כי לי כל הארץ, בירושלים (מלכים א יא) העיר אשר בחרתי לי, במלכות בית דוד (שמואל א ט"ז) כי ראיתי בבניו לי מלך, במקדש (שמות כה) ועשו לי מקדש, במזבח (שם /שמות/ כ) מזבח

190

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יז

 כיון שנאמר אש אלהים נפלה מן השמים אמר מה אני יכול לעשות, קל מן שמיא נפל מאן יכולה לעשות (איוב לא) ואדום לא אצא פתח, לקח לו חרס להתגרד בו אף במצרים כן (תהלים עח) ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים ואח"כ ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם ואח"כ ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם, אף מחלון וכליון כן בתחלה נגעה בהם מדת הדין בממונם ואח"כ (רות א) וימותו גם שניהם ואף נגעים הבאים על האדם תחלה הן באים בביתו חזר בו טעון חליצה וא"ל =ואם לאו= טעון נתיצה הרי הן באים על בגדיו חזר בו טעון כביסה וא"ל טעון

1234567891011121314151617181920