בכור

בכור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11956 מקורות עבור בכור. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ו

 ר' חנין בשם ר' שמואל בר יצחק מייתי לה מסופא דסיפרא ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו [וזרעו יהיה מלא הגוים] (בראשית מח יט), אפשר כן אתמהא, אלא זה יהושע שהוא עומד ממנו שהוא מעמיד חמה ולבנה ששולטים מסוף העולם ועד סופו, ר' חנין בשם ר' שמואל מייתי לה מסיפא דאוריתא בכור שורו הדר לו וגו' [ינגח יחדיו אפסי ארץ] (דברים לג יז), איפשר כן אתמהא, אלא זה יהושע שהוא עומד ממנו שמעמיד חמה ולבנה ששולטין מסוף העולם ועד סופו, אמר ר' שמעון בן יוחאי ספר משנה תורה היה סיגנם ליהושע, בשעה שנגלה עליו הקב"ה מצאו יושב וספר משנה תורה בידו,

162

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כב

 שדה תחרש (מיכה ג יב), מתוך כן ויקם קין וגו', יהודה בר' אמר על חוה הראשונה היו הדינין, אמר ר' איבו חוה ראשונה חזרה לעפרה, ועל מה היו הדינין, אמר ר' הונא תאומה יתירה נולדה עם הבל, זה א' אני נוטלה וזה אומר אני נוטלה, זה א' אני נוטלה שאני בכור וזה א' אני נוטלה שנולדה עימי. ויקם קין וגו' אמר ר' יוחנן הבל היה גיבור מקין שאין תלמוד לומר ויקם אלא מלמד שהיה תחתיו נתון, אמר לו שנינו בעולם מה את הולך ואומר לאבא, נתמלא עליו רחמים, מיד עמד עליו והרגו, מן תמן אינון אמ' טב לביש לא תעבד

163

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה לט

 ר' חלבו שיצא לו מוניטן בעולם, ארבעה הם שיצא להם מוניטן בעולם, אברהם ואעשך וגו' יצא לו מוניטא, ומה היא זקן וזקינה מיכן בחור ובתולה מיכן, יהושע ויהי י"י את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ (יהושע ו כז) יצא לו מוניטא בעולם, ומה היא שור מיכן וראם מיכן על שם בכור שור הדר לו וקרני ראם וגו' (דברים לג יז), דוד ויצא שם דוד בכל הארצות (דה"א =דברי הימים א'= יד יז) יצא לו מוניטא, ומה היא מקל ותרמל מיכן ומגדל מיכן על שם כמגדל דוד צוארך בנוי לתלפיות וגו' (שה"ש =שיר השירים= ד ד), מרדכי כי גדול מרדכי בבית

164

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נג

 ישמעאל נוטל קשת וחיצים ומורה כלפי יצחק ועושה עצמו מצחק הה"ד כמתלהלה היורה זיקים חצים ומות כן איש רימה את רעהו ואמר הלא מצחק אני (משלי כו יח יט), ואני אומר אין הלשון הזה צחוק אלא לשון ירושה, שכשנולד אבינו יצחק היו הכל שמחים, אמר להם ישמעאל שוטים אתם אני בכור ואני נוטל פי שנים, שמתשובה שאמרה שרה לאברהם את למד כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. [עם בני אפעלפי שאינו יצחק עם יצחק] אפעלפי שאינו בני, קל וחומר עם בני עם יצחק.(יא) [וירע הדבר מאד בעיני אברהם] הה"ד ועוצם עיניו מראות ברע (ישעיה לג

165

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה סא

 אמר אני הולך ודן עמהם, אם נצחתי אותן מוטב, אם לאו הרי אתם אומרים מה היה הגביע הזה שייעור עלינו, הלך ודן עמהם, אמר להן אלכסנדרוס מקדון מי תובע מיד מי, אמרו ישמעאלים אנו תובעין ומתורתם אנו באים עליהן כי את הבכור בן השנואה יכיר וגו' (דברים כא יז) וישמעאל בכור הוא, אמר לו גביעה בן קוסם אדוני המלך אין אדם עושה בבניו מה שירצה, אמר לו הן, והא כת' ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, אמ' ואיכן הוא לוקטור, אמר לו ולבני הפילגשים וגו' ונסתלקו בבושת פנים. אמרו כנעניים מתורתם אנו למדין ובאין עליהן, בכל מקום כת' ארץ

166

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סז

 פת טעם בשר טעם דגים טעם חגבים טעם כל מעדנים שבעולם, אמר ר' ברכיה כיון שהזכיר טעם בשר בכה, אמר אני קערה שלעדשים האכילני ונטל את בכורתי, אתה שהאכילך בשר על אחת כמה וכמה, אמר ר' לוי לפי שהיה אבינו יצחק מתפחד ואומר תאמר שלא עשיתי כשורה שעשיתי את שאינו בכור בכור כיון שאמר את בכורתי לקח אמר יאות ברך. אמר ר' אלעזר אין קיום גט אלא בחותמיו שלא תאמר אילולי שרימה אבינו יעקב באביו לא נטל את הברכות תלמוד לומר גם ברוך יהיה, אמר ר' יצחק בא לקללו אמר לו הקב"ה הזהר שאם תקללו לנפשך אתה מקלל שכך אמ'

167

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עג

 זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו (שם /תהלים/ צח ג) זכר חסדו זה אברהם חסד לאברהם (מיכה ז כ), ואמונתו זה יעקב תתן אמת ליעקב (שם שם /מיכה ז'/), לבית ישראל ישראל סבה, מי היה ביתו שליעקב אבינו לא רחל, בכולם כת' בני לאה בכור יעקב ראובן (בראשית לה כג), ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר (שם שם /בראשית ל"ה/ כו), ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי (שם שם /בראשית ל"ה/ כה), וברחל כת' בני רחל אשת יעקב יוסף ובינימן (שם /בראשית/ מו יט), ד"א זכר חסדו ואמונתו וגו' ויזכר אלהים את רחל וגו'.

168

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עה

 אותה שעה נאמר אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם י"י אלהינו נזכיר (תהלים כ ח).(ו) [ויהי לי שור וחמור] ר' יהודה א' משור אחד יצאו שוורים הרבה ומחמור אחד יצאו חמורים הרבה, ר' נחמיה א' לישנהון דברייתה היא חמורתה גמלותה, רבנין אמ' שור זה [משוח מלחמה שנ' בכור שורו הדר לו (דברים לג יז), חמור זה] מלך המשיח שנ' עני ורוכב על חמור (זכריה ט ט), צאן אלו ישראל שנ' ואתם צאני צאן מרעיתי (יחזקאל לד לא) ועבד ושפחה הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם (תהלים קכג ב), למצא חן שנ' חונינו י"י חונינו (שם שם /תהלים קכ"ג/ ג)

169

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פב

 שהגליות עוברות משם לפיכך קברה שם שתבקש עליהם רחמים הה"ד רחל מבכה על בניה וגו' כה אמר י"י מנעי קולך מבכי וגו' ויש תקוה לאחריתך וגו' (ירמיה לא יד - טז).(כב כג) ויהי בשכן ישראל אמר ר' סימון קשה לפני הקב"ה לעקר שלשלת יוחסין ממקומן הה"ד ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו ליוסף בן ישראל ולא להתייחס לבכורה (דה"א =דברי הימים א'= ה א) אמור מעתה בכורת ממון ניטלה ממנו ולא בכורת יוחסין, ר' לוי ור' סימון חד מינהון אמר לא לראובן להתייחס וחרנה אמר אין מיחסין ליוסף אלא לראובן, [ר' חגיי בשם ר'

170

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פד

 כ) [ועתה לכו ונהרגהו] [וגו' [ונראה מה יהיו חלומותיו]] אמר להם הקב"ה אתם אומרים ונראה ואני אומר נראה, הא נראה דברי מי עומדים.(כא) [וישמע ראובן] וגו' ואיכן היה, ר' יהודה א' כל אחד מהם היה משמש את אביו יומו ואותו היום היה שלראובן, ר' נחמיה א' בכור אני ואין הסירחון נתלה אלא בי, רבנין אמ' הוא מונה אותי עם אחי ואיני מצילו, הייתי סבור שנדחיתי מכוח אותו המעשה והוא מונה אותי עם אחי והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים וגו' ואיני מצילו, אמר לו הקב"ה אתה פתחת בהצלת נפשות תחילה חייך אין מפרישין ערי מקלט תחילה אלא בתחומך הה"ד

1234567891011121314151617181920